Home » สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา

เข้าชมเว็บไซต์ : สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขล

ยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนงาน

  1. การเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบตลาด การตลาดและมาตรฐานทางการค้า
  2. การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
  3. การสร้างความเป็นธรรมด้านราคา ปริมาณ คุณภาพ และลดภาระค่าครองชีพในสินค้าที่จำเป็น
  4. เสริมสร้างมาตรฐานการชั่งตวงวัดให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อสนับสนุนการค้าให้เข้มแข็งและเป็นธรรม
  5. กำกับและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
  6. การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความเป็นเลิศ

อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ถนนสงขลา-นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074-326714 ,074-312901 ,074-443724