Home » สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา

เข้าชมเว็บไซต์ : สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดสงขลา เป็นผู้แทนของกระทรวงยุติธรรมในการประสานนโยบาย  ยุทธศาสตร์ แผนและการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่จังหวัดมีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนทั้งระบบอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน  การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทด้วยการสนับสนุนและพัฒนายุติธรรมทางเลือก การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมการแก้ไข บำบัดและฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ตลอดจนการประสานความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน

ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา อาคารสรรพากร (เดิม) ชั้น 3 ถนนลูกเสือ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 โทร. 074-307240 โทรสาร 074-307241 สายด่วนกระทรวงยุติธรรม 1111 กด 77 (ฟรี ตลอด 24 ชม.)