Home » สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

เข้าชมเว็บไซต์ : สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา

ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและให้คำปรึกษาแนะนำ
ในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ
เพื่อให้มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะตามมาตรฐานสากล

าลากลางจังหวัดสงขลา ตึกสรรพากร (หลังเก่า) ชั้น ๓ ถ.ลูกเสือ ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา ๙๐๐๐๐
โทร. ๐๗๔-๓๑๑๗๔๗, ๐๗๔-๓๒๗๐๘๒ แฟกซ์ ๐๗๔-๓๑๓๗๗๗, ๐๗๔-๓๒๗๐๘๒ Email: saraban_ska@dla.go.th