Home » ทน.หาดใหญ่ประกาศ บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ทน.หาดใหญ่ประกาศ บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

เทศบาลนครหาดใหญ่ ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีปีภาษี พ.ศ.2567 ขอให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครอง หรือผู้ใช้ประโยชน์ ยื่นคำร้องขอแก้ไขรายการดังกล่าวภายใน 15 วัน
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา เทศบาลนครหาดใหญ่มีประกาศ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีปีภาษี พ.ศ.2567


ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 และให้ใช้บังคับในการจัดเก็บภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป
โดยกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วประกาศให้เจ้าของทรัพย์สินตรวจสอบนั้น


บัดนี้ เทศบาลนครหาดใหญ่ได้จัดทำแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของ หรือผู้ใช้ประโยชน์ หรือผู้ครอบครอง ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามแบบบัญชีราชการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แนบท้ายประกาศนี้
ฉะนั้น หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่ามีข้อมูลในแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้องประการใด ให้เจ้าของ หรือผู้ครอบครอง หรือผู้ใช้ประโยชน์ ยื่นคำร้องขอแก้ไขรายการดังกล่าวภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้
โดยสามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ WWW.hatyaicity.go.th หรือส่งคำร้องได้ทางไปรษณีย์ หรือยื่นคำร้องด้วยตนเอง ณ สำนักงานเทศบาลนครหาดใหญ่ (ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตึกหน้า ชั้น 1) ในวันและเวลาราชการ
และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-200-000 ต่อ 1151, 1158, 1159 จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่

สำนักข่าวโฟกัส
สมชาย สามารถ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *