Home » อบจ.สงขลารับสมัครพนักงานจ้าง 45 อัตรา

อบจ.สงขลารับสมัครพนักงานจ้าง 45 อัตรา

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ตำแหน่งพนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 23 ตำแหน่ง

45 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 23 ตำแหน่ง 45 อัตรา

1.1 ประเภทผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 22 ตำแหน่ง 44 อัตรา ดังนี

(1) ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

(2) ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(3) ผู้ช่วยนิติกร

(4) ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

(5) ผู้ช่วยนักวิชาการสวนสาธารณะ

(6) ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

(7) ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย

(8) ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด

(9) ผู้ช่วยนักพัฒนาการกีฬา

(10) ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

(11) ผู้ช่วยนักวิชาการประมง

(12) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(13) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(14) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

(15) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

(16) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว

(17) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(18) ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(19) ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

(20) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสัตวบาล

(21) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(22) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา

1.2 บุคลากรสนับสนุนการสอน จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา ดังนี้

(23) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (วุฒิ ปวช.)

อัตราค่าตอบแทน : ตำแหน่งที่กำหนดวุฒิระดับปริญญาตรี อัตราค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน

– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าตอบแทน 11,500 บาท/เดือนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราค่าตอบแทน 10,840 บาท/เดือน

– ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท/เดือน

บุคลากรสนับสนุนการสอน

อัตราค่าตอบแทน 9,400 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : (1) ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนด และตำแหน่งที่เปิด

รับสมัครให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ใน “คุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ท้ายประกาศนี้

(2) ผู้สมัคในตำแหน่ง “ผู้ช่วยแพทแผนไทย” นอกจากมีคุณสมบัติตาม (1) แล้ว ต้องมีใบอนุญาตประกอบโรค

ศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

(3) ผู้สมัคใตำแหน่ง “ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด” นอกจากมีคุณสมบัติตาม (1) แล้ว ต้องมีใบอนุญาตประกอบโรค

ศิลปะสาขากายภาพบำบัด

(4) ผู้สมัคในตำแหน่ง “ผู้ช่วยวิศวกรโยธา” นอกจากมีคุณสมบัติตาม (1) แล้ว ต้องมี ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

2. การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา สมารถสมัคได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.songkhlapao.go.th

ตั้งแต่วันที่ 18 – 28 ธ.ค. 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *