Home » ข่าว » รางวัล “ช่อดาวลดา”66 กป.อพช.ภาคใต้

รางวัล “ช่อดาวลดา”66 กป.อพช.ภาคใต้

จากงานสมัชชา กป.อพช.ภาคใต้ ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 ธ.ค. 66 ณ มูลนิธิอันดามัน จ.ตรัง โดยในวันที่ 16 ธ.ค. 66 คณะกรรมการฯ ได้มีพิธีมอบรางวัล “ช่อดาวลดา” ปี 2566 โดยได้คัดเลือก น.ส.ฮาสาน๊ะ เกะมาซอ เจ้าหน้าที่สนามสมาคมรักษ์ทะเลไทย เป็นผู้รับรางวัลพร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณและเงิน 20,000บาท เพื่อเป็นเครื่องหมายความดีงาม ความกล้าหาญและมุ่งมั่น ในฐานะผู้ที่อุทิศตนสร้างสังคมเป็นธรรม

น.ส.ฮาสานะห์ เกะมาซอ เริ่มทำงานกับสมาคมรักษ์ทะเลไทยปี 2556 ในตำแหน่งผู้ช่วยวิจัย/ผู้ประสานงาน สมาคมรักษ์ทะเลไทย ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชนในอ่าวปากบารา โดยได้รับงบสนับสนุน สถาบันสันติศึกษา มอ. ปี 2557 ถึง ปัจจุบัน เป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ชายฝั่งทะเลอันดามัน (สตูล ตรัง กระบี่) สมาคมรักษ์ทะเลไทย และ ผู้จัดการวิสาหกิจชุมชน “ร้านคนจับปลาสตูล”

ในคำระบุคุณสมบัติผู้รับรางวัล น.ส.ฮาสานะห์ เกะมาซอ เป็นบุคคลที่มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนที่มีความชัดเจน เป็นรูปธรรม และสามารถวัดผลได้ เช่น การจัดตั้งสมาคมประมงพื้นบ้านตำบลปากน้ำ จัดตั้งวิสาหกิจร้านคนจับปลาสตูล จัดตั้งสมาคมประมงพื้นบ้านตำบลขอนคลาน จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนคนริมเลขอนคลาน จัดตั้งกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านบ้านเจ็ดลูกจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ประมงพื้นบ้านบ้านหลอมปืน เป็นต้น ซึ่งเหล่านี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระดับชุมชนถึงระดับประเทศไปในทางที่ดีขึ้น สร้างอาชีพสร้างรายได้กับชุมชน สร้างความมั่นคงให้กับชุมชน สร้างตัวตนใหม่ของพี่น้องชาวประมงพื้นบ้าน และในระยะยาว และที่สำคัญสามารถขับเคลื่อนนำไปสู่การแก้ไขปัญหาเชิงนโยบายด้วยพลังของชุมชนเองได้

เป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการทำงานเพื่อสังคมเป็นงานที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างต่อเนื่องและยาวนาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ นั้นก็คือ คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้นในทุก ๆ ด้าน การเข้าหาและเข้าใจการใช้ชีวิต วิถีความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างลึก มีจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักพัฒนา เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชน สนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นต่าง ๆ ของชุมชน ดังนั้น การที่บุคคลใดร่วมเข้ามาใช้ชีวิตกับชุมชนตลอดระยะเวลา 10 ปี จนกลายเป็นลูก ๆ ของคนในชุมชนหลาย ๆ คน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท และเสียสละอย่างมาก

เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานอย่างมาก คุณธรรมและจริยธรรมที่ควรมีอยู่ในตัวของทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนทำงานเพื่อสังคม เหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้การทำงานเพื่อสังคมบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน ทั้งคุณธรรมจริยธรรมในส่วนบุลคล คุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน และคุณธรรมจริยธรรมต่อผู้อื่น และที่สำคัญอยู่เคียงข้างประชาชนมาโดยตลอด เสียสละเพื่อความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคม จนได้รับความเชื่อถือและยอมรับกับหลาย ๆ ชุมชน จังหวัดสตูล จังหวัดตรัง จังหวัดกระบี่ และจังหวัดอื่น ๆ

ผลงานและประสบการณ์การทำงาน
 งานวิจัย เสริมสร้างความเข็มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชนในอ่าวปากบารา
 บรรณาธิการ หนังสือ “คำพิพากษาคดีปากบารา การเคลื่อนไหวและข้อเสนอ การพัฒนาภาคประชาชนสตูล”
 ผู้รับชอบโครงการ พัฒนาตลาดประมงพื้นบ้านจังหวัดสตูล (ตำบลปากน้ำ ตำบลสาคร ตำบลขอนคลาน ตำบลหลีเป๊ะ)
 ผู้รับชอบโครงการ ส่งเสริมมาตรฐานสินค้าประมงพื้นบ้านและพัฒนาทักษะเยาวชนนอกระบบจังหวัดสตุล
 จัดตั้งกลุ่มและสมาคมต่าง ๆ ของหลาย ๆ ชุมชน
 ขับเคลื่อนกำหนดเขตอนุรักษ์ของตำบลปากน้ำ
 ขับเคลื่อนกำหนดเขตอนุรักษ์ของตำบลขอนคลาน
 ร่วมขับเคลื่อนกับชาวบ้าน คัดค้านโครงการท่าเรือน้ำลึกปากบารา (แลนด์บริดจ์ สงขลา-สตูล)
 ร่วมขับเคลื่อนทบทวนปรับแก้กำหนดเขตทะเลชายฝั่งทะเลจังหวัดสตูล
 ร่วมพัฒนาทักษะการทำธุรกิจชุมชนกับเยาวชนกลุ่มประเทศอาเซียน ณ ประเทศอินโดนีเซีย
 ร่วมแลกเปลี่ยนการจัดการผลผลิตเพื่อสร้างความยั่งยืน ณ ประเทศอีตาลี
 ร่วมแลกเปลี่ยนการสร้างมารตฐานประมงยั่งยืน ณ ประเทศเบลเยียม
 ร่วมแลกเปลี่ยนบทบาทสตรีกับการประมง ณ ประเทศลังกา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *