Home » ข่าว » สธ.กำหนดติดป้ายห้ามขายใบกระท่อม ให้เด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปี

สธ.กำหนดติดป้ายห้ามขายใบกระท่อม ให้เด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปี

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข กำหนดให้ผู้ขายใบกระท่อม ต้องติดป้ายห้ามจำหน่ายให้เด็กอายุต่ำกว่าสิบแปดปี สตรีมีครรภ์ – สตรีให้นมบุตร มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการปิดประกาศหรือการแจ้งให้บุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทราบถึงข้อห้ามขายใบกระท่อมหรืออาหารตามกฎหมาย ว่าด้วยอาหารที่มีใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 24 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ พืชกระท่อม พ.ศ. 2565

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การปิดประกาศหรือการแจ้งให้บุคคลที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทราบถึงข้อห้ามขายใบกระท่อมหรืออาหารตามกฎหมาย ว่าด้วยอาหารที่มีใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ พ.ศ. 2566”

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป)

ข้อ 3 ให้ผู้ขายใบกระท่อม หรืออาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่มีใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบ มีหน้าที่ปิดประกาศหรือแจ้ง ณ สถานที่ขาย ให้ทราบถึงข้อห้ามขายแก่บุคคลตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง โดยปฏิบัติ ดังนี้

1. ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย สามารถมองเห็นไต้อย่างชัดเจน และประกาศต้องมีขนาดเหมาะสมกับสถานที่ขาย

2. ระบุข้อความที่ปิดประกาศว่า “ไม่ขายใบกระท่อม หรืออาหารที่มีใบกระท่อม เป็นวัตถุดิบหรือส่วนประกอบให้แก่บุคคล ตังต่อไปนี้

1. บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี

2. สตรีมีครรภ์

3. สตรีให้นมบุตร

ข้อ 4 ให้ผู้ขายใบกระท่อม หรืออาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารที่มีใบกระท่อมเป็นวัตถุดิบ หรือส่วนประกอบ โดยวิธีการขายทางอิเล็กหรอนิกส์ หรือด้วยวิธีการหรือในลักษณะอื่นใด ปิดประกาศหรือแจ้งให้ทราบถึงข้อห้ามขายแก่บุคคลตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง ปฏิบัติตามข้อ 3 โดยอนุโลม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *