Home » ผู้ว่าฯร่วมระดมความเห็นแผนพัฒนาภายใต้ SEA

ผู้ว่าฯร่วมระดมความเห็นแผนพัฒนาภายใต้ SEA

ม.อ. ร่วมกับ สภาพัฒน์ฯ ระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 4 ภายใต้ SEA แผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่สงขลาและปัตตานี

วันนี้ (25 ธันวาคม  2566) ที่ โรงแรมสยามออเรียนทัล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อน ร้บ 

นายนายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในพิธีเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 4 (เวทีที่ 20) ภายใต้โครงการการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี

โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นผู้แทนของผู้มีส่วนได้เสียจากการระดมความคิดเห็นในเวทีที่ 15 – 19 ประมาณ 100 คน ซึ่งมาจากประชาชน และตัวแทนด้านการพัฒนา ได้แก่ ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สังคม และด้านโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์

และผลสรุปจากการระดมความคิดเห็นในวันนี้ พบว่าประเด็นที่ควรให้ความสำคัญในแผนแม่บทฯ มี 4 เรื่อง ได้แก่ การยกระดับภาคเศรษฐกิจเดิมและสร้างเศรษฐกิจใหม่อย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ 

การสร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสุข และการอนุรักษ์ พื้นฟู และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

โดยผลจากการระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะนำไปจัดทำรายงานการกำหนดขอบเขต รวมทั้งวิเคราะห์และพัฒนาทางเลือก ตามขั้นตอนของ SEA ต่อไป โดยที่ปรึกษาจะนำผลการวิเคราะห์กลับมารับฟังความคิดเห็นในการประชุมอย่างเป็นทางการในเวทีต่อ ไป


//////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *