Home » “แรกรับประทับใจ”วชช.สงขลาเตรียมพร้อมนศ.ก่อนฝึกงาน

“แรกรับประทับใจ”วชช.สงขลาเตรียมพร้อมนศ.ก่อนฝึกงาน

4 ม.ค. 67 วิทยาลัยชุมชนสงขลา (วชช.สงขลา) จัดกิจกรรม “การเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์หลักสูตรอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสงขลา ปีการศึกษา 2566” โดย นางสาวพรเพ็ญ ประกอบกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม คณาจารย์ บุคลากรของวิทยาลัยและนักศึกษาชั้นปีที่ 3 (รหัส 64) ประกอบ
ด้วย สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการท่องเที่ยว รวมนักศึกษา 123 คน เข้าร่วม

ในกิจกรรมยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์ศุภมาส อยู่อริยะ รองผู้อำนวยการ วชช.สงขลา อาจารย์สุธี เทพสุริวงค์ อาจารย์ศจีมาศ พูลทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ วชช.สงขลา อาจารย์ศุภพิชญ์ ดำนวล อาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อาจารย์วทัญญู หมัดชูโชติ อาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น อาจารย์ดารารัตน์ บางพระ อาจารย์ประจำหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาการท่องเที่ยว รวมทั้ง อาจารย์ประจำหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ร่วมให้โอวาทและแนวคิดการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์ของแต่ละศาสตร์วิชา หลังจากนักศึกษาผ่านการเรียนมา 5 ภาคการศึกษา

ซึ่งองค์ประกอบการฝึก ประกอบด้วย 1) Knowledge ความรู้ตามศาสตร์สาขาวิชา ความรอบรู้อย่างฉลาด บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติจริง 2) Skill ทักษะการปรับตัว ทักษะการสื่อสาร ทักษะการใช้เทคโนโลยี ความฉลาดทางการพูด 3) Attitude Identification เจตคติการเปิดใจต่อการฝึกประสบการณ์ การมีจิตสาธารณะ เรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร และใช้ศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กร

อาจารย์ณัฏฐณิชา วรรณมณี หัวหน้าสำนักวิชาการ วชช.สงขลา กล่าวว่า หลักสูตรทั้ง 4 สาขาจะมีการเรียนรู้เพื่อเตรียมทักษะความรู้ก่อนเข้าสู่การฝึกประสบการณ์ มีการเสวนาแลกเปลี่ยนโดยเชิญผู้ประกอบการในแต่ละสาขามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้ความรู้แก่นักศึกษา 3 ท่านคือ น.ส.ศุภลักษณ์ สุหลงเส็น ผู้อำนวยการกองการศึกษา เทศบาลตำบลลำไพล ให้ความรู้ในสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น นายณัฐพงศ์ จันทร์ศิริ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรจะนะ จำกัด ให้ความรู้ใน สาขาวิชาการจัดการ และ ดร.ฐิติกร ทองสุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลรุ่งภิญโญ ให้ความรู้สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในการบรรยายนักศึกษามีการซักถามในประเด็นต่างๆ ทั้งมีอาจารย์ประจำสาขาร่วมให้โอวาทและปฐมนิเทศ ทั้งความรู้ ประสบการณ์ รวมทั้งเจตคติไปสู่การบูรณาการในช่วงของการฝึกฯ ซึ่งนักศึกษาทั้งหมดจะเริ่มเข้าสู่การฝึกประสบการณ์ในวันจันทร์ที่ 8 ธ.ค. 67
“สาขาการปกครอง และสาขาการจัดการ จะใช้เวลาฝึก 240 ชั่วโมง ส่วนสาขาการศึกษาปฐมวัยและการท่องเที่ยวใช้เวลา 300 ชั่วโมง ซึ่งท่านผู้อำนวยการฯ อาจารย์พรเพ็ญ ประกอบกิจ และ รองผู้อำนวยการฯ อาจารย์ศุภมาส อยู่อริยะ ต้องการให้นักศึกษาในปีนี้สามารถใช้ศาสตร์จากสาขาวิชาที่ศึกษาไปฝึกประสบการณ์อย่างมีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ SKCC นั่นคือ “มีทักษะ จากความรู้ สู่ความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้จิตสำนึกที่ดีงาม” อาจารย์ ณัฏฐณิชา กล่าว และว่า

สถานที่หรือองค์กรที่นักศึกษาจะเข้าฝึกประสบการณ์ สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น จะฝึกที่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่ว่าการอำเภอ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ในปีนี้นักศึกษาเลือกฝึกที่กองการศึกษาของเทศบาล เน้นการท่องเที่ยวชุมชนเป็นหลัก สาขาวิชาการจัดการ จะมีความหลากหลายองค์กร เช่นที่ ธนาคารเกษตรและสหกรณ์ ไปรษณีย์หรือสหกรณ์ต่างๆ และ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย จะฝึกประสบการณ์ที่ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ซึ่งมีทั้งการฝึกและการทำวิจัยในชั้นเรียน

อาจารย์ณัฏฐณิชา กล่าวด้วยว่า “แรกรับประทับใจ” คือ คำที่วิทยากรได้ขมวดให้นักศึกษาที่เข้าฝึกประสบการณ์ในหน่วยงาน ที่ต้องมีบุคลิกภาพที่ดี การใช้คำพูดที่ดี การมีรอยยิ้มความเป็นมิตร เป็นสิ่งสำคัญเพื่อเกิดความประทับใจของหน่วยงานองค์กรที่นักศึกษาเข้าไปฝึกฝนเรียนรู้ ก็ย่อมได้รับการตอบรับที่ดีจากหน่วยงานและความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของการฝึกฝนเรียนรู้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *