Home » ข่าว » นายกอบต.ทุ่งขมิ้น สั่งปิด”ฟาร์มหมู”

นายกอบต.ทุ่งขมิ้น สั่งปิด”ฟาร์มหมู”

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น สั่งปิดฟาร์มหมู บริษัท เหลี่ยงเฮงหลี (1989) จำกัด หลังจากไม่สามารถแก้ปัญหาน้ำเสีย-กลิ่นได้ภายในเวลาที่กำหนด แม้มีการขยายเวลาให้แล้วก็ตาม
หลังจากที่ดร.ไพบูลย์ นวลนิล ผู้ได้รับผลกระทบจากฟาร์มเลี้ยงสุกรของบริษัท เหลี่ยงเฮงหลี (1989) จำกัด หมู่ 7 ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ได้ร้องเรียนผ่านหนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส/เพจ-เวปสงขลาโฟกัส
ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ร้อยเอก สุวิทย์ แก้วพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น ได้มีคำสั่งคำสั่งที่ 066/2567 เรื่อง คำสั่งไม่อนุญาตให้ประกอบกิจการ
เรียน บริษัท เหลี่ยงเฮงหลี (1989) จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท เหลี่ยงเฮงหลี (1989) จำกัด อ้างถึง คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามที่อ้างถึง ท่านได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
เพื่อประกอบกิจการเลี้ยงสุกร ผลการตรวจสอบพบว่า ท่านยังไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบกิจการเลี้ยงสุกร ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
คือการบำบัดหรือการปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียหรือกากของเสียและการป้องกันกลิ่นรบกวนจากการประกอบกิจการเลี้ยงสุกรไม่ได้ประสิทธิภาพเพียงพอและการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด
ทั้งผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียงสถานประกอบกิจการยังคงได้รับผลกระทบเรื่องกลิ่นเหม็นอันถือได้ว่าไม่เป็นไปตามข้อ 7 (2) (3) (4) (5) ข้อบังคับตำบล เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2545
และข้อ 22 แห่งกฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จึงมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ท่านประกอบกิจการดังกล่าว หากท่านฝ่าฝืนประกอบกิจการโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท
หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อนึ่งหากท่านไม่พอใจคำสั่ง ท่านมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันทราบคำสั่งนี้ จึงเรียนมาเพื่อทราบและปฏิบัติตามคำสั่งข้างต้น ขอแสดงความนับถือ ร้อยเอก (สุวิทย์ แก้วพรหม ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขมิ้น 21/2/67


//////////////////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *