Home » เปิดเวทีสร้างสรรค์เด็กพัฒนาอนาคตประเทศ

เปิดเวทีสร้างสรรค์เด็กพัฒนาอนาคตประเทศ

อบจ.สงขลา เปิดโครงการ “มหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษา รุ่นที่ 4 (กิจกรรมอบรมร่วมคิดร่วมทำ นำสู่ความสำเร็จ)”

สถานการณ์ของเด็กและเยาวชน ถือเป็นปัญหาที่สังคมให้ความห่วงใย เนื่องจากเด็กและเยาวชนในปัจจุบันเผชิญอยู่ในสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัฒน์ สภาพเศรษฐกิจและสังคม
ส่งผลให้เกิดสาเหตุของปัญหาที่ตามมาเช่น ปัญหายาเสพติต ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน ปัญหาเด็กแว้นเกิดการทะเลาะวิวาท ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนที่เป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต
ดังนั้นการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ตลอดจนการส่งเสริมให้เด็กแสดงออกในกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ซึ่งจังหวัดสงขลา มีกลุ่มเด็กและเยาวชนที่สามารถรวมกลุ่มจัดกิจกรรมเกิดประโยชน์อย่างมีระบบเป็นรูปธรรม
โดยทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญและมีบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศในอนาคต
จึงได้เปิดเวที “มหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษา รุ่นที่ 4 (กิจกรรมอบรมร่วมคิดร่วมทำ นำสู่ความสำเร็จ)” ให้เด็กได้มีพี้นที่เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในเชิงสร้างสรรค์เด็กคิด เด็กทำ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน และเป็นการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาไปตามช่วงวัย ผ่านการแสดงออกและเผยแพร่ อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง นักเรียนเด็กและเยาวชเพื่อส่งเสริมการเป็นผู้นำ ความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาศักยภาพการทำงาน และสร้างการมีส่วนร่วม
ภายในงานจัดให้มีการบรรยาย หัวข้อ “ร่วมคิดร่วมทำ นำองค์กรสู่ความสำเร็จ” โดยนายอับดุลมูไฮมีน สาและ ประธานมูลนิธิศูนย์ประสานงานตาดีกา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ , การอ่านคัมภีร์อัลกุรอาน , การบรรยาย หัวข้อ “ยุทธศาสตร์การบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพ” โดยนายมาหามะ สะอุ หัวหน้าวิชาการมูลนิธิศูนย์ประสานงานตาดีกา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการอภิปรายกลุ่ม ถอดบทเรียน โดยนายอับดุลเลาะ เจ๊ะสุ , นายอดินันท์ ดูมีแด และนายอิสมะแอ ดอเลาะ เป็นต้น
นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ทางอบจ.สงขลาได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพการทำงานภายในองค์กร เป็นบุคคลที่เสียสละ อุทิศตนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และเข้าใจความหมายที่แท้จริง ในเรื่อง “การทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ” ทัศนคติที่ดีมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รักในองค์กร มีความกระตือรือร้น มีความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และสามารถร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ตลอดจนสามารถทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
“สำหรับอบจ.สงขลา ซึ่งได้จัดทำโครงการ “มหกรรมวิชาการเปิดโลกการศึกษา รุ่นที่ 4 (กิจกรรมอบรมร่วมคิดร่วมทำ นำสู่ความสำเร็จ” ปีงบประมาณ ประจำปี 2567 ในครั้งนี้ เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง สมาคมศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดสงขลา โดยมีนายรอเซ็ด เบ็นแหละแหนะ นายกสมาคมศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) จังหวัดสงขลา และเยาวชนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมโรงแรมญันนะตีย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ผ่านมา” นายกอบจ.สงขลา กล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *