Home » เมล็ดพันธุ์ที่ดีสร้างประโยชน์สังคม“ศิษย์เก่าดีเด่นม.อ.”แรงบันดาลใจรุ่นน้อง

เมล็ดพันธุ์ที่ดีสร้างประโยชน์สังคม“ศิษย์เก่าดีเด่นม.อ.”แรงบันดาลใจรุ่นน้อง

หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัสปีที่ 26 ฉบับที่ 1,327 วันที่ 18 – 24 มีนาคม 2567


“ศิษย์เก่าดีเด่น ม.อ.” เมล็ดพันธ์ุที่ดีสร้างประโยชน์ต่อสังคมและเป็นแรงบันดาลใจต่อรุ่นน้อง “ผู้ว่าฯ สมนึก” บอกสามารถนำความรู้ไปใช้
ประโยชน์ในการทำงาน บริหารอย่างมาก ยิ่งในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์อย่างสูง

13 มี.ค.67 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดกิจกรรม “วันชื่นชมเชิดชูช่อศรีตรัง” จัดพิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ หอประวัติ และอาคารศูนย์ส่งเสริมศิลปะและ วัฒนธรรม สถาบันวัฒนธรรมกัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กล่าวต้อนรับโดย รศ.ดร.วิโรจน์ ยูรวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวแสดงความยินดีโดย นพ.นพวิทย์ คณาวงศ์พัฒน์ อุปนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ กล่าวรายงานโดย ดร.พนิดา สุขศรีเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น โดย ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีฯ มีศิษย์เก่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและแสดงความยินดีเต็มห้องประชุมกว่าสองร้อยคน


รศ.ดร.วิโรจน์ กล่าวว่า วันนี้เรามีความยินดีที่ได้ต้อนรับศิษย์เก่าลูกพระบิดาคืนสู่เหย้าในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น ผมอยากกล่าวว่าความสำเร็จของท่านคือความสำเร็จของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เราจัดมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นมากว่า 20 ปี ย้อนไปตั้งแต่พระคุณเจ้า พระวรวุธ สุทธปัญโญ (วิสุทธิ์เมธางกูร) เป็นรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ขณะนี้เรามีศิษย์เก่าดีเด่นกว่า 500 คน จาก 5 วิทยาเขต ซึ่งในปีนี้มีการคัดสรรจากคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ชมรมศิษย์เก่าผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองอย่างเข้มข้นรอบสุดท้ายเกือบ 300 คนจนมาสู่คณะกรรมการชุดใหญ่และได้ศิษย์เก่าดีเด่นปีนี้ 67 คน
ขณะนี้เรามีศิษย์เก่าทั้งหมดประมาณกว่า 280,000 คน เรากำลังจะสร้างแฟลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อส่งต่อข้อมูลระหว่างมหาวิทยาลัย และระหว่างศิษย์เก่าด้วยกันเองที่มีอยู่ทั่วประเทศ


ในมหาวิทยาลัยเรามีคณาจารย์ทรงความรู้ด้านวิชาการ แต่ในโลกความเป็นจริงอาจารย์ไม่ได้มีประสบการณ์เหมือนที่พวกท่านมีจากประสบการณ์การทำงาน ซึ่งคุณค่าการผ่านโลกของบรรดาศิษย์เก่าดีเด่นส่งผลในการพัฒนาต่อสังคมอย่างมากมาย ซึ่งในปีนี้มี 5 ด้าน ได้แก่ ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน ศิษย์เก่าดีเด่นด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่
“เรามีศิษย์เก่าดีเด่น ตั้งแต่ระดับปลัดกระทรวง เช่นปลัดกระทรวงอว. รวมทั้งอธิบดีฝนหลวงฯ เลขาธิการองค์การอาหารและยา ผู้ว่าราชการจังหวัด ด้านการวิจัยและนวัตกรรมและอีกหลายท่าน
รวมถึงผู้บริหารระดับสูงในบริษัทเอกชนภายในประเทศ และบริษัทข้ามชาติ ที่สร้างคุณประโยชน์ต่อ
สังคม ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ และศิษย์เก่าทีมีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะวรรณกรรม ซึ่งเป็นด้านที่เป็น Soft Side ของมนุษย์ก็ให้ความสำคัญมากขึ้น” รศ.ดร.วิโรจน์ กล่าว


ผศ.ดร.นิวัติ กล่าวว่า วันนี้มหาวิทยาลัยฯมีความยินดีกับทุกท่าน เราไม่ได้ให้ความสำคัญกับชื่อเสียง แต่เป็นพลังของการสร้างสรรค์ประโยชน์สังคม มหาวิทยาลัยก่อตั้งมา 55-56 ปี ปัจจุบันเรามีนักศึกษา 34,000 คน เชื่อว่าศิษย์เก่าที่จบไปแล้วกว่า 280,000 คน มีคนเก่งมีความสามารถจำนวนมาก
“วันนี้เรามีความภูมิใจกับศิษย์เก่าดีเด่นทุกท่าน เรามีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายท่าน มีผู้ว่าราชการจังหวัดสองท่าน และสาขาวิชาชีพอื่นๆ ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน” อธิการบดี ม.อ. กล่าว และว่า
มหาวิทยาลัยมีภารกิจในการสร้างบุคลากร ที่ดีมีความสามารถ สร้างเมล็ดพันธุ์ที่ดีเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม และขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกท่าน ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งจะเป็น แรงบันดาลใจให้กับนักศึกษารุ่นน้องๆ ได้สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม เป็นจิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ต่อไป


ขณะที่ นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับโล่ “ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน” กล่าวถึงความประทับใจขณะศึกษาในมหาวิทยาลัยฯว่า ได้สอบเข้าเรียนในปี 2537 ซึ่งมีความเข้มงวดมาก รวมทั้งในการศึกษาเล่าเรียน ศิษย์เก่าทุกท่านที่จบออกมา
จึงมีความภาคภูมิใจ และสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการทำงานบริหารอย่างมาก ยิ่งเมื่อทำงานในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดที่ต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์อย่างสูง
ในปีที่ 49 ของคณะวิทยาการจัดการ ถือว่าพัฒนาการของคณะฯมีความก้าวหน้าตามความเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อให้ผู้เรียนก้าวทันโลกและวิชาการ สิ่งสำคัญคือการพัฒนาหลักสูตรให้ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
“ต้องขอบคุณทางมหาวิทยลัยสงขลานครินทร์ที่มอบรางวัลให้ โดยส่วนตัวคิดว่ารางวัลจากการทำงานอยู่ที่ความสุขของพี่น้องประชาชนเป็นสำคัญ เป็นความสำเร็จของเราอย่างแท้จริง และเมื่อทางคณะกรรมการของมหาวิทยาลัยมอบรางวัลนี้ ถือว่าทางมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็นคุณค่าของการทำงาน เป็นสิ่งจูงใจให้รุ่นน้องได้ทำประโยชน์ ให้มีความ
มุ่งมั่นยึดถือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นที่ตั้ง” นายสมนึก กล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *