Home » วชช.สงขลาฝึกทักษะ​กลุ่มเปราะบาง!แปรรูปผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพ3อำเภอสงขลา

วชช.สงขลาฝึกทักษะ​กลุ่มเปราะบาง!แปรรูปผลิตภัณฑ์สร้างอาชีพ3อำเภอสงขลา

วิทยาลัยชุมชนสงขลาเร่งพัฒนา “กลุ่มเปราะบาง” 3 อำเภอสงขลา จากฐานรากทรัพยากรและความต้องการของกลุ่ม เพิ่มทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์ “กระจูด – Eco Print” สู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์
วิทยาลัยชุมชนสงขลา นำโดย อ.ดารารัตน์ บางพระ และอ.ชด นิตศิริ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจักสานลวดลายกระจูดตามเกณฑ์การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP) ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากเพื่อการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม 2567 ณ กลุ่มอาชีพจักสานกระจูด ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา


ทั้งนี้​ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน โดยมี นางพัชรินทร์ บินเจ๊ะมิง ช่างศิลปาชีพจักสานกระจูด และนางสาวรอกีเยาะ ดอเลาะ สมาชิกกลุ่มสานกระจูดบ้านทอน ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส เป็นวิทยากรถ่ายทอดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ไทย
ซึ่งผลการดำเนินงานที่วิทยาลัยชุมชนสงขลามีบทบาทในการขับเคลื่อน แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ ประเภทพัฒนาทักษะให้ดีขึ้น (Up Skill) ได้แก่ การคัดขนาดต้นกระจูดตามความยาวด้วยขนาด L M S และการสานลวดลายที่ซับซ้อนขึ้น ได้แก่ ลายดอกสี่ทิศ และลายขนมปังสอดไส้
ประเภทปรับปรุงทักษะ (Re Skill) การย้อมสี กระบวนการต้ม การล้างเส้นกระจูดอย่างประณีต และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากลวดลายใหม่


ประเภทส่งเสริมความสามารถทักษะที่มีอยู่ (Run Skill) การฝึกสานให้มีความชำนาญ ประณีต และรวดเร็วกว่าเดิม
ประเภททักษะใหม่ (New Skill) ได้แก่ กระบวนการจัดเตรียมกระจูดด้วยกรรมวิถีทางภูมิปัญญา เพื่อให้กระจูดมีความเหนียว นุ่ม ไม่แห้งกรอบ และมันวาว และการเป็นผู้ประกอบการ การตลาด ช่องทางในการจัดจำหน่ายและกลยุทธ์ของการจัดจำหน่าย
นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการขอรับการประเมินมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเทพา โดย นางพัชรา อุไร ตำแหน่ง นักพัฒนากรชุมชนชำนาญการ เป็นวิทยากรถ่ายทอดข้อมูลเพื่อขอรับการประเมิน
ทางคณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากเพื่อการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน พื้นที่อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา มีแผนการยื่นขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและขอรับประเมินสินค้าตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP ในปี พ.ศ. 2568 ต่อไป
วันที่ 4 – 8 มี.ค.67 อ.ธนพัชร แก้วปฏิมา อ.ฟาธีย่าห์ ชูเชิด อาจารย์ วิทยาลัยชุมชนสงขลา จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูด (เป็นเสื่อพับและเสื่อแบบม้วนเก็บ)ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนฐานรากเพื่อการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ณ กลุ่มจระโผง ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน โดยมี นางเหมวดี ทองฉีด ช่างหัตถกรรมจักสานกระจูดทะเลน้อย เป็นวิทยากรถ่ายทอดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เสื่อพับและเสื่อแบบม้วนเก็บ


โดยกระบวนการอบรมเพิ่มทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์เสื่อกระจูดให้มีความหลากหลายขึ้น รองรับการใช้งานที่ง่าย รวดเร็วและทันสมัย จากกระบวนการอบรมสามารถเพิ่มทักษะให้แก่สมาชิกดังนี้
ประเภททักษะใหม่ (New Skill) การคิดปรับเปลี่ยนรูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ใช้ง่าย ทันสมัย สวยงาม ด้วยการทำเสื่อกระจูดม้วนมีหูจับ เพื่อตอบโจทย์ความง่ายในการพกพา คุณภาพของเสื่อกระจูดที่มีความแข็งแรงทนทาน เหมาะกับครอบครัวสายเดินทางที่ต้องพกพาเสื่อไปทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ประเภทปรับปรุงทักษะ (Re Skill) การย้อมสีเส้นกระจูดที่จากเดิมสมาชิกกลุ่มจระโผงต้มสีและย้อมสีกระจูดแล้วนำมาล้างน้ำถูจนสีไม่หลุดออกมาตามน้ำ ทำให้สีกระจูดมีความด่าง สีไม่สม่ำเสมอ ได้รับการปรับเปลี่ยนความรู้เป็นการย้อมสีกระจูดแล้วล้างน้ำผ่านอย่างเบา และนำไปผึ่งแดดเป็นเวลา 4 ชั่วโมง ก็จะได้สีกระจูดที่สวยงาม สม่ำเสมอ และการย้อมสีหัว-ท้าย หรือตรงกลางเส้นกระจูด เพื่อการสร้างลวดลายจากเฉดสี
ประเภทพัฒนาทักษะให้ดีขึ้น (Up Skill) ทักษะการขึ้นรูปเสื่อ การสร้างลายในผืนเสื่อ การเล่นสีเพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับผลิตภัณฑ์ จากเดิมที่กลุ่มจระโผงมีการใช้สีเล่นลวดลาย มีเพียง 5 สี ได้แก่ สีธรรมชาติ สีเขียว สีน้ำเงิน สีชมพู สีแดง มีการเพิ่มสีเพื่อความน่าสนใจบนผืนเสื่อได้แก่สีเหลืองเม็ด สีเหลืองยอดตอง สีชมพูบานเย็น สีม่วง สีน้ำตาล และการผสมสีจากแม่สี
จากกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระจูด (เป็นเสื่อพับและเสื่อแบบม้วนเก็บ) มีการปฏิบัติและสรุปผลการอบรมดังนี้

  1. สมาชิกกลุ่มจระโผงมีทักษะในการสานเสื่อกระจูดอย่างมาก 2. สมาชิกในกลุ่มมีทักษะการตัดเย็บและการใช้เครื่องจักรเย็บผ้าเป็นอย่างดี 3. สมาชิกมีทักษะการย้อมสีในระดับดี ควรเพิ่มทักษะอีกเล็กน้อย
  2. การสร้างลวดลาย การเลือกใช้สีต้องใช้เวลาในการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญ 5. การเลือกสีและเลือกลาย สานบนผืนเสื่อสามารถเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้ และ 6. ทักษะการสานเสื่อลายใหม่ๆต้องใช้ระยะเวลาในการฝึก เพื่อให้เกิดความชำนาญ
    และวันที่ 8 – 10 มี.ค.67 อ.ศจีมาศ พูลทรัพย์ ครูชำนาญการ และ ดร.เด่นศักดิ์ หอมหวล ครูชำนาญการ คณะทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและสังคมกลุ่มผู้เปราะบาง อำเภอสะบ้าย้อย ลงพื้นที่อำเภอสะบ้าย้อย จัด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทำผ้าพิมพ์ลายอัตลักษณ์ชุมชน ณ กลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านบาโหย ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและสังคมกลุ่มผู้เปราะบาง อำเภอสะบ้าย้อย
    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับทักษะฝีมือการทำผ้า Eco Print ให้มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากขึ้น โดยมี นางสาวอรนงค์ ชนะสิทธิ์ เจ้าของห้องเรียนผ้าพิมพ์สุข เป็นวิทยากร
    กิจกรรมฝึกปฏิบัติการ ประกอบด้วย การเรียนรู้เรื่องใบไม้และวิธีเก็บใบไม้, การทำสูตรน้ำช่วยติดสี, การออกแบบลายและเทคนิคการวางใบไม้, เทคนิคการห่มสี
    ผลจากการฝึกปฏิบัติการครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลือกใบไม้ การทำน้ำช่วยติดสี การวางลายผ้า ได้ทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับการห่มสี การม้วนผ้า และสิ่งสำคัญที่ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับคือ การทำผ้า Eco Print มีส่วนช่วยให้สร้างสมาธิ มีจิตใจที่มั่นคง มีความสุขกับการได้เห็นผลงานงานที่ตัวเองทำ ซึ่งผลที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ทางกลุ่มจะนำไปต่อยอดการพัฒนาทักษะฝีมือ เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *