Home » ปัตตานีมอบแบบลายผ้าประราชทาน

ปัตตานีมอบแบบลายผ้าประราชทาน

จ.ปัตตานี มอบแบบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์ ผ้าลายชบาปัตตานี” ไปประกอบอาชีพ
นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี” และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion : แฟชั่นเพื่อความยั่งยืน” โดยมี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอทั้ง 12 อำเภอ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอปประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และกลุ่มผู้ประกอบการประเภทผ้า 12 อำเภอ เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุม TK PARK ปัตตานี ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
ผู้รับทั้งหมด จำนวน 52 รายคือ 1. หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปัตตานี (รับแบบลายผ้าชบาปัตตานี) 2. ปลัดจังหวัดปัตตานี 3. พัฒนาการจังหวัดปัตตานี 4. รองประธานแม่บ้านมหาดไทย (ทั้ง 3 ท่าน) 5. นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี 6. วัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี 7. อุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 8. พาณิชย์จังหวัดปัตตานี 9. ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 จังหวัดปัตตานี 10. ประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี 11. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 12. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 13. ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลป์ยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 14. ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดปัตตานี 15. ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี 16. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี 17. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพปัตตานี 18. ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนปัตตานี 19. อำเภอเมืองปัตตานี 20. อำเภอโคกโพธิ์ 21. อำเภอหนองจิก 22. อำเภอแม่ลาน 23. อำเภอยะรัง 24. อำเภอมายอ 25. อำเภอกะพ้อ 26. อำเภอทุ่งยางแดง 27. อำเภอยะหริ่ง 28. อำเภอปะนาเระ 29. อำเภอสายบุรี 30. อำเภอไม้แก่น 31. กลุ่มบาติกเดอนารา อ.เมืองปัตตานี 32. กลุ่มเยาวชนบ้านดี อ.เมืองปัตตานี 33. กลุ่มสตรีสันติสุข อ.เมืองปัตตานี 34. กลุ่มปาเต๊ะ แอด ปตานี อ.เมืองปัตตานี 35. กลุ่มตานีบาติก อ.เมืองปัตตานี 36. กลุ่มบานาอาร์ตบาติก อ.เมืองปัตตานี 37. กลุ่มธัญญารักษ์ปัตตานี อ.เมืองปัตตานี 38. กลุ่มสัมมาชีพดินประดู่ อ.โคกโพธิ์ 39. กลุ่มเยาวชนรุ่งอรุณ อ.โคกโพธิ์ 40. กลุ่มพันใบ บาย สันกะลาบาติก อ.โคกโพธิ์ 41. กลุ่มทอผ้าตำบลทรายขาว อ.โคกโพธิ์ 42. กลุ่มผ้าพิมพ์ชาววัง อ.หนองจิก 43. กลุ่มผ้าพิมพ์บางตาวา อ.หนองจิก 44. กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี อ.หนองจิก 45. กลุ่มรายาบาติก อ.ยะรัง 46. กลุ่มซัมบีลันบาติก อ.ยะรัง 47. กลุ่มผ้าบาติกค่ายสิรินธร 48. กลุ่มยาริงบาติก อ.ยะหริ่ง 49. กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านตรัง อ.มายอ 50. กลุ่มผ้าคลุมสตรีบ้านลางา อ.มายอ 51. กลุ่มท่าข้ามบาติก อ.ปะนาเระ 52. กลุ่มยูมนา บาติก อีโค่ปริ้น อ.ทุ่งยางแดง
สำหรับผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป ที่ร่วมจัดบูธในงานฯ ประกอบด้วย 1.กลุ่มยาริง บาติก 2. กลุ่มยูมนา บาติกอีโค่ปริ้น 3. กลุ่มทอผ้าตำบลทรายขาวิ 4. กลุ่มผ้าพิมพ์ชาววัง 5. กลุ่มผ้าพิมพ์บางตาวา 6. กลุ่มรายาบาติก 7. กลุ่มพันใบ by สันกะลาบาติก 8. กลุ่มบานาอาร์ตบาติก 9. กลุ่มเยาวชนบ้านดี 10. กลุ่มบาติกเดอนารา
ความเป็นมาของผ้าพระราชทาน ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการและการจัดงานแสดงผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนภาคใต้จังหวัดปัตตานี ทรงพระราชทานแบบลายผ้า “ผ้าลายชบาปัตตานี” เพื่อเป็นของขวัญแก่ช่างทอผ้าชาวจังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างอัตลักษณ์ สืบสาน และต่อยอดภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์พื้นถิ่นให้ดำรงคงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืน
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายผืนผ้าจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และทรงนำมาออกแบบลายพระราชทานเนื่องในปีมหามงคลนี้ โดยมีลายพระราชทานหลักจำนวน 3 ลาย ได้แก่ ลายวชิรภักดิ์, ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 2567 และลายหัวใจ พระราชทานแก่ศิลปินช่างทอผ้าและหัตถกรรมไทย ผ่านทางกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ได้สนองแนวพระดำริ โดยจัดพิธีมอบแบบลายผ้าพระราชทานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ทำพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน แก่กลุ่มทอผ้าในจังหวัด ได้นำไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดไปสู่เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตามวิถีที่เป็นเอกลักษณ์ประจำถิ่น ส่งเสริม กระตุ้นผ้าไทยให้ทันสมัยสู่สากล เป็นที่นิยมในทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส
ในพิธีมอบลายผ้าพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” “ผ้าลายชบาปัตตานี” และเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion : แฟชั่นเพื่อความยั่งยืน” ในครั้งนี้ นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดโครงการ Silk Festival 2023 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พระราชทานเครื่องหมายรับรองสินค้าแฟชั่นและหัตถกรรมพระราชทาน “Sustainable Fashion : แฟชั่นแห่งความยั่งยืน” แก่ช่างทอผ้า ช่างหัตถกรรม ผู้ผลิต และผู้ประกอบการ ที่สร้างสรรค์ผืนผ้าและหัตถกรรม ด้วยขั้นตอน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยต่อผู้สร้างสรรค์และผู้สวมใส่ ซึ่งเป็นการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานสากล
ลายพระราชทานหลักจํานวน 4 ลาย ได้แก่ ลายวชิรภักดิ์, ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 2567, ลายหัวใจ และลายดอกรักราษฎร์ภักดี โดยลายผ้าทั้ง 4 ลาย พระราชทานเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดอุบลราชธานี พระราชทานแก่ศิลปินช่างทอผ้าและหัตถกรรมไทย โดยพระราชทานแบบตั้งต้นไว้ 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทผ้ากาบบัว, ประเภทผ้ายก, จก, ขิด, แพรวา, ประเภทผ้ามัดหมี่ และประเภทผ้าบาติก ทุกประเภทสามารถนําลายพระราชทานหลักทั้ง 4 ลายนี้ไปถักทอผสมผสานกับลวดลายภูมิปัญญาพื้นถิ่นตามความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน
ลายวชิรภักดิ์ ลายพระราชทานที่ได้รับแรงบันดาลพระทัย จากอักษร “ว” ซึ่งเป็นอักษรพระปรมาภิไธยตัวแรกในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว, ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 2567 ลายพระราชทานที่ทรงออกแบบต่อยอดจากลายพระราชทานลําดับแรก “ผ้าลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ”, ลายหัวใจ สื่อถึงความรักและความห่วงใยใน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยในทุกภาคทั่วประเทศ, ลายดอกรักราษฎร์ภักดี ลายพระราชทานที่ทรงออกแบบต่อยอดจากลายพระราชทาน “ผ้าลายดอกรักราชกัญญา” สื่อถึงความรักและความภักดีของประชาชนชาวไทยที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมราชจักรีวงศ์
พิเภก นุ้ยประสาท กลุ่มสันกะลาบาติก จากบ้านห้วยเงาะ ทุ่งพลา บอกว่า ทำบาติกมาก่อน จนทางคณะศิลปกรรม ม.อ.ปัตตานี เข้ามาแนะนำ โดยเขาอยากทำอีโคปริ้นท์
“ทำอีโคปริ้นท์มาได้สักพัก หน่วยงานราชการเข้ามาแนะนำลายผ้าพระราชทาน ใช้ทั้งวาดมือและบล็อกพิมพ์ ช่วงนี้กำลังทดลองให้ผสมผสานกันระหว่างอีโคปริ้นท์กับลายพระราชทาน ด้วยเทคนิคการห่มสีทับใบไม้ ยิ่งซักยิ่งนิ่ม ลูกค้ามุสลิมแนะนำให้ทำผ้าคลุมผม เมื่อมีงานแสดงผ้าจะเข้าร่วมตลอด คิดลายอื่นไปด้วยที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา และเป็นผลิตภัณฑ์อื่นได้ที่ช่วยแก้ปัญหาได้จริง งานของเราจะผสมสองลายในผืนเดียวกัน”
“เราทำมานานแล้ว จากนักศึกษา คนที่สนใจ มีคนจบแฟชั่นมาช่วยออกแบบลายผ้า มีลายสัญลักษณ์ปัตตานี สามล้อ เกลือหวาน จวนตานี เรื่องราวของปัตตานีอยู่ในเนื้อผ้า เราใช้ผ้าพิเศษจากต่างประเทศ แต่ละผืนไม่ซ้ำลายกัน ช่วยกันทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่ม จะนำลายพระราชทานไปประยุกต์ใช้ในชิ้นงาน” นูรฮาลีซา และ ฮามีดะห์ เบญญากาจ กลุ่ม BANA ART BATIK รามโกมุท 12(ซอยกำนัน) ในอ.เมือง ปัตตานี บอกกล่าวเรื่องราวของกลุ่ม


ภาพ/ข่าว
มะอายือมิง สาแล๊ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *