Home » ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เมือง (ไม่) รู้ร้อนรู้หนาว ภาคใต้เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนเมืองต่อภาวะโลกเดือด”

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “เมือง (ไม่) รู้ร้อนรู้หนาว ภาคใต้เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนเมืองต่อภาวะโลกเดือด”

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย(TEI) ร่วมกับ มูลนิธิชุมชนสงขลา (SCF) ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน(กขป.)เขต 12 และมูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (SCCCRN) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เมือง (ไม่) รู้ร้อนรู้หนาว ภาคใต้เพื่อเตรียมความพร้อมของชุมชนเมืองต่อภาวะโลกเดือด”ภายใต้ “โครงการประชาสังคมร่วมแรงเพื่อเปลี่ยนแปลงเมือง(success)” โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป วันที่ 28-29 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเบญจพร แกรนด์ วิว จังหวัดสงขลา

กิจกรรมวันที่ 28 มีนาคม

กิจกรรมน่าสนใจ

-ภาพรวมโครงการ SUCCESS ภาคใต้ โดยคุณชาคริต โภชะเรือง มูลนิธิชุมชนสงขลา

-นำเสนอภาพรวมการดำเนินงานด้านการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับจังหวัด โดยคุณนำจิตร จันทร์หอม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.สงขลา

นำเสนอบทเรียน

-เมือง ทำไมต้องปรับตัว ทำไมชุมชนเมืองต้องเตรียมตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย ดร.ผกามาศ ถิ่นพังงา สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

-เมือง กับปัญหาด้านน้ำ ฟังบทเรียนและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเมืองพะตง โดยคุณรัชณี บุญสกันท์ เมืองควนลัง โดยคุณณัฐกฤตา อารมณฤทธิ์

ภาคบ่าย

-เมือง กับปัญหาสุขภาวะ ที่อยู่อาศัย มลพิษ ฟังบทเรียนและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเมืองบ่อยาง โดยคุณปิยะนันต์ แสงจันทร์ศิริ  เมืองปาดังเบซาร์ โดยนายอรรตพล วิชิตพงษ์

-เมืองต้องโตด้วยระบบนิเวศ รักษาแหล่งน้ำ ฟังบทเรียนและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเมืองโตนดด้วน โดย คุณอุไร เกื้อทวี เมืองละงู โดยคุณวิรัช โอมณี
วันที่ 29 มีนาคม 2567

กิจกรรมน่าสนใจ

-แนะนำ ศูนย์วิจัยภัยพิบัติฯ ม.อ และเปิดการประชุมโดยคุณฐิตินันท์ อินทนู

-บรรยายพิเศษ “ชุมชน-ท้องถิ่น-ภาคประชาสังคม-ภาควิชาการ-เอกชน ขับเคลื่อนเพื่อการเปลี่ยนแปลงเมืองสู่อนาคต ที่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

-เวทีเสวนา:

“แนวทางการสนับสนุนและขับเคลื่อนการวางแผนระดับท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับความเปราะบาง การปรับตัว และการเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการพัฒนาเมืองและสังคม เข้าสู่แผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง”

-คุณรสริน อมรพิทักษ์พันธ์ ผู้แทนกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม

-ดร.รัฐติการ คำบุศย์ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง

-คุณสมภพ วิสุทธิศิริ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก

-คุณจรัญญา พิชัยกานิชสิน สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการที่ 11

-ดร.สมพร สิริโปราณานนท์ มูลนิธิ SCCCRN

ผู้ดำเนินรายการ คุณบัญชร วิเชียรศรี สถานีวิทยุ มอ.หาดใหญ่

ช่วงบ่าย

-บรรยายพิเศษ “แนวทางการปรับตัวของชุมชนชายฝั่ง โดยใช้มาตรการชั่วคราว กรณีชุมชนม่วงงาม” โดย คุณอภิศักดิ์ ทัศนี กลุ่ม Beach for Life

-ระดมสมอง ให้ข้อเสนอแนะ ต่อ แนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate adaptation) บริบทภาคใต้ แนวทางการขับเคลื่อนสู่สาธารณะ

-สรุปประเด็นสำคัญ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อน โดย รศ.ดร.จุฑารัตน์ สถิรปัญญา

-ปิดประชุม โดย ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธ์

ชมคลิปย้อนหลัง

(12) Facebook Live | Facebook

Facebook Live | Facebook

Facebook Live | Facebook

Facebook Live | Facebook

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *