Home » ข่าว » ยะลาฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์!

ยะลาฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์!

หนังสือพิมพ์ภูมิภาค รายสัปดาห์ ของคนใต้ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1,329 วันที่ 1 – 7 เมษายน 2567


“ผู้ว่าฯ ยะลา” เตรียมความพร้อมคณะทำงาน พัฒนาฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สระแก้ว ถ้ำ ปรร.วัดคูหาภิมุข เพื่อใช้ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2567

27 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมยะลายาลอ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา อาคาร 1 ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดยะลา
นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้เป็นประธานประชุมคณะทำงานบำรุงรักษา ฟื้นฟูบูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ครั้งที่ 1/2567
เพื่อมอบหมายภารกิจตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทย ให้จังหวัดร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ดำเนินการพัฒนา ฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2567 เพื่อยกระดับแหล่งน้ำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์อันเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของอนุชนรุ่นหลัง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา


โดยจังหวัดยะลา ได้กำหนดแผนบำรุงรักษา ฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สระแก้ว ถ้ำ ปรร.วัดคูหาภิมุข ต.หน้าถ้ำ อ.เมือง จ.ยะลา ในการสำรวจและประเมินสภาพภูมิทัศน์แหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พร้อมจัดประชุมหารือแนวทางการดำเนินการพัฒนา ฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ร่วมกับหน่วยงานของพื้นที่ประสานภาคีเครือข่ายทั้ง 7 ภาคี เพื่อดูแลแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้อยู่ในสภาพที่สะอาด สวยงามเป็นระเบียบอยู่เสมอ


จัดให้มีกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมพัฒนาบริเวณแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์และปรับภูมิทัศน์โดยรอบในทุกเดือน
ตลอด​จนจัดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ จัดทำวีดิทัศน์ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ พิธีพลีกรรมตักน้ำในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และการฟื้นฟู บูรณะแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และ
การจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่เพื่อยกระดับแหล่งน้ำ
ศักดิ์สิทธิ์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และสถาบันพระมหากษัตริย์ของอนุชนรุ่นหลัง หนุนเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในมิติวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของแต่ละพื้นที่
อีกทั้ง ยังจัดกิจกรรมตามขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีเสริมความเป็นสิริมงคลในพื้นที่ ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อส่งเสริม Soft Power ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *