Home » สงขลาขับเคลื่อนหมู่บ้านสะอาดยั่งยืน“ผู้ว่าฯ สมนึก”ยก“บ้านวังปริง”ต้นแบบ

สงขลาขับเคลื่อนหมู่บ้านสะอาดยั่งยืน“ผู้ว่าฯ สมนึก”ยก“บ้านวังปริง”ต้นแบบ

หนังสือพิมพ์ภูมิภาค รายสัปดาห์ ของคนใต้ ปีที่ 26 ฉบับที่ 1,329 วันที่ 1 – 7 เมษายน 2567


“ผู้ว่าฯ สมนึก” ลงพื้นที่เยี่ยมชม “บ้านวังปริง หมู่บ้านสะอาดยั่งยืน” ขับเคลื่อนเป็นต้นแบบ ให้ครบทุกหมู่บ้าน ครอบคลุมทั่วจังหวัด

22 มีนาคม 2567 ที่วัดวังปริง ต.เขามีเกียรติ อ.สะเดา จ.สงขลา นายวิเชษต์ สายกี้เส้ง นายอำเภอสะเดา, นายวิญญู สิงหเสม ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา, นายไมตรี สรรพสิน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา, นายปรีชัย สนิทมัจโร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติ พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมต้อนรับ นายสมนึกพรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ในโอกาสลง
พื้นที่เยี่ยมชม “หมู่บ้านสะอาดยั่งยืน” และร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเป็นต้นแบบชุมชนสะอาดและสวยงาม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในพื้นที่บ้านวังปริง


ทั้งนี้​ เพื่อมาดำเนินขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม พร้อมทั้งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ภายใต้เป้าหมายการสร้างความยั่งยืนให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิต ความมั่นคงด้านอาหาร ตลอดจนการรักษาสิ่งแวดล้อมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้พัฒนาไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน


ในที่ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้รับฟังรายงานข้อมูลสภาพพื้นที่ของตำบลเขามีเกียรติ ข้อมูลประวัติ และอัตลักษณ์ของพื้นที่บ้านวังปริง พร้อมรับทราบโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขามีเกียรติ ที่กำลังดำเนินการขับเคลื่อน เพื่อขอรับการสนับสนุนจากจังหวัดในการผลักดันโครงการสร้างหมู่บ้านสะอาดอย่างยั่งยืน


ผู้ว่าฯ สมนึก กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ พี่น้องประชาชนได้ให้ความร่วมมือในการพัฒนาตามโครงการ “หมู่บ้านสะอาดยั่งยืน” ทั้งในด้านการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” และ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” มีการส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัว
สามารถลดรายจ่าย และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นผู้นำในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ทำให้ประชาชนคนไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

จังหวัดสงขลา จะดำเนินการขยายผล “หมู่บ้านสะอาดยั่งยืน” ให้ครอบคลุมครบถ้วนทุกพื้นที่ ด้วยการขับเคลื่อนจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน จัดระเบียบแต่ละหมู่บ้านแต่ละคุ้มให้มั่นคงเป็นระเบียบ สะอาด สวยงาม การสร้างความมั่นคงทางอาหารรวมถึงแหล่งน้ำสะอาด และส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้เกิด “หมู่บ้านสะอาดยั่งยืน” นำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ ทำให้ประชาชนทุกพื้นที่ของจังหวัดนครพนมมีความสุขในทุกมิติอย่างยั่งยืน
จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้มอบถุงยังชีพแก่ครัวเรือนเปราะบาง ก่อนเยี่ยมชมบูธจัดแสดงสินค้าทางการเกษตรของชาวบ้านในพื้นที่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *