Home » ไทยพีบีเอส ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่น7

ไทยพีบีเอส ประกาศรับสมัครสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่น7

เริ่มกระบวนการสรรหาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 7 ไทยพีบีเอส ประชุมร่วมทุกภาคส่วน แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ พร้อมประกาศรับสมัครสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ตั้งแต่วันนี้ – 18 เม.ย. 67 จำนวน 50 คน จากทุกภูมิภาค


คณะกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือไทยพีบีเอส ร่วมกับคณะกรรมการสรรหากลาง สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสรรหาภูมิภาค เพื่อสรรหาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท., ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา กรรมการนโยบาย ส.ส.ท., นางสาวอุษาสินี ริ้วทอง กรรมการนโยบาย ส.ส.ท. และรศ.ดร. วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. คณะกรรมการสรรหากลาง และคณะกรรมการสรรหาภูมิภาค 50 คน แจ้งลาประชุมจำนวน 3 คน ซึ่งนับเป็นการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 67


รศ.ดร.เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง
 ประธานกรรมการนโยบาย ส.ส.ท. กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่มาเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหา และกล่าวถึงความสำคัญของสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการว่า “สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ” ทำหน้าที่มาพร้อมกับไทยพีบีเอสเป็นเวลา 16 ปีแล้ว ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการและการผลิตรายการของไทยพีบีเอส รวมถึงมีข้อเสนอแนะต่อการผลิตรายการและรวบรวมเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร ดำเนินการและให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ บนหลักความเป็นอิสระ ยึดมั่นในจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล เป็นไปตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและแนวทางปฏิบัติขององค์การ


รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล
 ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. กล่าวถึงบทบาทสภาผู้ชมฯ ในองค์กรสื่อสากล และในไทยพีบีเอส รวมถึงความคาดหวังในการทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ฯ กับภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไปว่า ตัวอย่างสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการของ BBC เป็นตัวช่วยสำคัญของบอร์ดนโยบายในการให้คำปรึกษานำไปสู่กลไกนโยบายและบริหาร มีการประเมินบริการและผลิตภัณฑ์ สะท้อนความต้องการของผู้ชมผู้ฟัง ขณะที่สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการไทยพีบีเอส ถอดแบบมาจาก BBC โดยได้ถอดบทเรียนจากสภาผู้ชมและผู้ฟังฯ รุ่นที่ 6 ในฐานะสภาของประชาชนที่ขับเคลื่อนสื่อสาธารณะ พันธกิจ และจุดแข็งของการทำงานในรุ่น 6 มีการพัฒนาพื้นที่กลางเพื่อระดมการหาทางออกร่วมกัน พัฒนาข้อเสนอเร่งด่วนที่เผชิญสร้างพื้นที่ปฏิบัติการทางสังคม ดึงเครือข่ายองค์กรร่วมมือสร้างพลเมืองตื่นรู้ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพรายการเพื่อการมีสวนร่วม


นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี
 ประธานกรรมการสรรหากลาง สภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ กล่าวชี้แจงหลักเกณฑ์และขั้นตอนการสรรหาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ เกี่ยวกับกรอบระยะเวลาการสรรหา ระเบียบข้อบังคับฯ และประกาศที่เกี่ยวข้องว่า ตามมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติองค์การกระจายเสียงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง ในเดือนมี.ค. 2567 ดำเนินการสรรหาสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการเพื่อทดแทน จำนวนไม่เกิน 50 คน โดยมาจากตัวแทนของผู้ชมและผู้ฟังรายการในกลุ่มต่าง ๆ ที่หลากหลายและสมดุล 10 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รับฟังความคิดเห็นและคำแนะนำจากประชาชนในวงกว้าง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและการผลิตรายการของไทยพีบีเอส ให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับประโยชน์สาธารณะและสังคมและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบาย โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 – 18 เม.ย.2567 ทั้งนี้คาดว่าจะเสร็จสิ้นกระบวนการได้สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ รุ่นที่ 7 ภายในเดือนพฤษภาคมนี้


สำหรับผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ใน 3 ช่องทาง คือ 1.ยื่นด้วยตนเอง 2.ส่งทางอีเมล์ และ 3.ทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 4 – 18 เม.ย. 2567 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/SapaSelection หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วยสนับสนุนสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ โทรศัพท์ : 0-2790-2418 , 0-2790-2419 ทุกวัน เวลา 09.00 – 18.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *