Home » ข่าว » ผู้ว่าฯ”สดุดีป๋า“พัฒนาสงขลา6ด้าน“วันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

ผู้ว่าฯ”สดุดีป๋า“พัฒนาสงขลา6ด้าน“วันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน

สำนักข่าวโฟกัส
สมชาย สามารถ

สงขลา-ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำกล่าวสดุดี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ในงาน “วันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ประจำปี พ.ศ.2667 ณ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
เช้าวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 ณ หน้าอนุสาวรีย์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ สวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา


นายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำกล่าวสดุดี พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เนื่องในงาน “วันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ประจำปี พ.ศ.2667
โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 400 คน เนื่องในโอกาสครบรอบ 5 ปีของการถึงแก่อสัญกรรมของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ว่า
ข้าพเจ้านายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนในจังหวัดสงขลาขอร่วมรำลึกถึงคุณูปการ ในการบริหารแผ่นดิน
และการเป็นแบบอย่างแก่สังคม อันเป็นคุณประโยชน์ต่อประชาชน ประเทศชาติ ตลอดจน การพัฒนาภูมิลำเนาบ้านเกิดจังหวัดสงขลา
นับตั้งแต่ ปี พ.ศ.2521 เป็นต้นมา จวบจนวันที่ 23 ธันวาคม 2561 พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ได้เดินทางมาเยี่ยมจังหวัดสงขลา ก่อนที่จะถึงแก่อสัญกรรมเป็นเวลากว่า 40 ปี
ได้ดำริริเริ่มแผนงานโครงการ และกิจกรรมสำคัญๆ ในการพัฒนาจังหวัด/ เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินถิ่นกำเนิด ประมวลสรุปได้ ดังต่อไปนี้


1. ด้านการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้เป็นประธานดำเนินการจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐานไว้ ณ โรงเรียนมหาวชิราวุธ เพื่อเป็นที่เคารพสักการะของลูกเสือ และพสกนิกร
2. ด้านการศึกษา ดำริให้มูลนิธิรักเมืองไทย/ รับโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดสงขลา ไว้ในอุปถัมภ์ จำนวน 9 แห่ง โดยสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาอาคารเรียน บริจาคทุนทรัพย์ส่วนตัวสนับสนุนการจัดตั้งมูลนิธิ พลเอก เปรมติณสลานนท์ ปัจจุบันมีมูลนิธิฯ รวม 25 แห่ง
เพื่อนำดอกผลเพื่อนำดอกผลจากกองทุน และเงินบริจาคสมทบมอบเป็นทุนการศึกษา แก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา/ ที่มีความประพฤติดีตั้งใจเรียน และขาดแคลนทุนทรัพย์
3. ด้านการศาสนาและจัดสร้างอนุสรณ์สถาน ศูนย์เรียนรู้ตำนานสมเด็จพระราชมุณีสามีรามคุณูปมาจารย์ (พระ-ราด-ชะ-มุ-นี-สา-มี-ราม-คุ-นู-ปะ-มา-จาน)/ (หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด) สงขลา
สร้างวัดเปรมศรัทธา ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา โดยเน้นให้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม โครงการสวนประวัติศาสตร์ พลเอก เปรมติณสลานนท์/ โครงการพิพิธภัณฑ์พรำมะรงค์ โครงกรสร้างอนุสาวรีย์ครูเคล้า คชาฉัตร
4. ด้านกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง จุดประกายวิสัยทัศน์ สงขลา 2555 ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เรารักสงขลา” มุ่งแสวงหาแนวทางการพัฒนาจังหวัดระยะยาว 15 ปี อย่างเป็นระบบ
จุดประกายวิสัยทัศน์สงขลา 2570 “อดีต – ปัจจุบัน – อนาคต” สนับสนุนบันทึกข้อตกลงของภาคี การพัฒนาบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาจังหวัดสงขลาและการเชิดชูเกียรติ “คนดีศรีสงขลา”
5. ด้านสาธารณสุข ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดตั้งศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุระดับภาค ศูนย์ผ่าตัดหัวใจ รัฐบุรุษ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
6. ด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย โครงการสะพานติณสูลานนท์/ โครงการท่าเรือน้ำลึก โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนชลาทัศน์/ โครงการปรับปรุงแพขนานยนต์
โครงการสนามกีฬาติณสลานนท์ โครงการพัฒนาอาชีพตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร เป็นพื้นที่นำร่องในการแก้ปัญหาความยากจนของจังหวัดสงขลา


ดังนั้น เพื่อตระหนักในคุณงามความดี และความซื่อสัตย์ สุจริต ของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ที่ได้สร้างสรรค์ไว้ในแผ่นดิน จังหวัดสงขลา
จึงได้กำหนดให้วันที่ 26 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น “วันเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน เพื่อเป็นการสืบสานปณิธาน “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ให้สัมฤทธิผลอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *