Home » ปัตตานีอบรม”สื่อออนไลน์”เสริมกลไกสันติภาพ จชต.

ปัตตานีอบรม”สื่อออนไลน์”เสริมกลไกสันติภาพ จชต.

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีจัดกิจกรรม อบรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ สนับสนุนกลไก สภาสันติสุขตำบล เพื่อเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 ที่ ห้องน้ำพราว 2 โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรม อบรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์สนับสนุนกลไกสภาสันติสุขตำบล เพื่อเสริมสร้างสันติสุขชายแดนใต้ ตามโครงการ “สร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้” ประจำปี 2567 โดยมีนายไชยพร นิยมแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ และบรรยายพิเศษ พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมซึ่งเป็นเครือข่ายสภาสันติสุขตำบล และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ ของจังหวัดปัตตานี

นายไชยพร นิยมแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวว่า รัฐบาล ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อนำความสงบสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน กลับสู่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเน้น การส่งเสริมความร่วมมือของทุกภาคส่วน “สภาสันติสุขตำบล รวมถึงเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ของหน่วยงานทั้งระดับจังหวัดและระดับอำเภอ” ถือเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน หมู่บ้าน และตำบล เพื่อการดำเนินงานที่ตอบโจทย์เป้าหมาย ตลอดจนจัดการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ได้อย่างชัดเจน โดยมีการเชื่อมโยงในการดำเนินงาน กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ที่ตรงกับความต้องการของประชาชน รวมทั้งการสื่อสารสร้างความเข้าใจ สะท้อนความต้องการของประชาชน

ด้าน นางทัดทรวง บุญธรรม ประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีกล่าวว่า สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ เห็นถึงความสำคัญในความร่วมมือของทุกภาคส่วน ที่ร่วมกันเสริมสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ฯ โดยให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐ จึงจัดทำโครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาสร้างกลไกการสื่อสารของภาครัฐที่มีเอกภาพ สามารถกำหนดกลยุทธ์การสื่อสาร ทั้งเชิงรุกและเชิงรับ และขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน ในหน่วยงานบูรณาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตลอดจน สนับสนุนให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจังหวัดปัตตานี

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ทีมวิทยากร จาก NBT ยะลา ถือว่าตอบโจทย์ตรงจุด เนื่องจาก NBT คือ ช่องทางสื่อสารที่สำคัญของ จังหวัดปัตตานี จะได้มีความเข้าใจในประเด็นเนื้อหาทั้งภาพ – ข่าว ที่ต้องการ สามารถสื่อสาร On Air/On Line ได้อย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมี ผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน

อีกทั้ง การจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับคนทำสื่อ ของ จังหวัดปัตตานี ทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โดยมี ทีมงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสาร และความคาดหวังว่า เครือข่ายประชาสัมพันธ์ของจังหวัด ทั้งระดับตำบล อำเภอ จังหวัด จะได้ร่วมกันผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เรื่องราวที่ดีๆ เพื่อให้พี่น้องประชาชน ได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ที่จะนำพาปัตตานีสู่สันติสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *