Home » เดือนรอมฎอนห้ามซื้อ-ขายประทัด

เดือนรอมฎอนห้ามซื้อ-ขายประทัด

ในห้วงเดือนรอมฎอนปีนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ขอความร่วมมือ ห้าม ซื้อ-ขาย-ใช้ ดอกไม้เพลิงและประทัดทุกชนิด

ด้วยในห้วงรอมฎอน เป็นห้วงเวลาแห่งการพัฒนาตนเอง และศรัทธาอันบริสุทธิ์ของประชาชนชาวมุสลิม เพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจตามประเพณีและวัฒนธรรมอันเต็มเปี่ยมด้วยความเคารพ ศรัทธา เชื่อมั่นต่อองค์ศาสดา เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ปราศจากการแทรกแชง และเหตุการณ์รบกวนที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในห้วงเวลาดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๑ และมาตรา ๑๑ (๖) แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า

จึงขอให้หน่วยงานด้านความมั่นคงในเขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย) ดำเนินการดังนี้

ห้ามมิให้ ผู้ใด ซื้อ ขาย ใช้ ดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และวัตถุอื่นใดอันมีสภาพคล้ายคลึงกันที่ทำให้เกิดเสียงดัง ประทัด และสิ่งเทียมที่ทำให้เกิดเสียงดัง ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ตลอดห้วงเดือนรอมฎอนเว้นแต่เป็นการประกอบศาสนกิจตามประเพณี ณ สถานที่ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฯ กำหนด เช่น ศาลเจ้า สมาคม ฯลฯ

สำหรับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ ขาย ดอกไม้เพลิง พลุ ประทัด และวัตถุอื่นใด อันมีสภาพคล้ายคลึงกันที่ทำให้เกิดเสียงดัง หากมีความจำเป็น ต้องดำเนินการเคลื่อนย้ายดอกไม้เพลิง ประทัด และสิ่งเทียมที่ทำให้เกิดเสียงดังผ่านพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย) ในห้วงเดือนรอมฎอน ให้ขออนุญาตผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้สามารถเคลื่อนย้ายได้

ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *