Home » ‘ไก่อู’นำ SBIC จัดการสื่อจชต.

‘ไก่อู’นำ SBIC จัดการสื่อจชต.

นักประชาสัมพันธ์เขต 6
กรมประชาสัมพันธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจ
กลไกการบริหารการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันนี้(9 มี.ค.66) กรมประชามพันธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายงานประช

หารือแนวปฏิบัติในการประสานการดำเนินงานร่วมกับกลไกการบริหารการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ SBIC(Southern Border Information Center) มีภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วม อาทิ หน่วยงานราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ตลอดจนสื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ เพื่อบูรณาการงานเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ เพิ่มประสิทธิภาพงานสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4ส่วนหน้า (กอ.รมน. ภาค 4 สน.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และสื่อมวลชนในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้(จ.สงขลา จ.ปัตตานี จ.นราธิวาส จ.ยะลา) ระหว่างเวลา 13.00-17.00 น. ณ โรงแรมชี.เอส. ปัตตานี จ.ปัตตานี

โดย พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด (ไก่อู) อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธาน และนางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งกำกับดูแลหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมด้วย

พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด กล่าวว่า ความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมที่ ชัดเจนที่สุดของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอยู่ ๓ ปัจจัยคือ ความสงบสันติสุขเกิดขึ้นในพื้นที่ ตัวเลขทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวดีขึ้นเป็นลำดับ และการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง

ภายใต้ผลสัมฤทธิ์เหล่านี้ การสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เกิดความสำเร็จ และเป็นภารกิจของกรมประชาสัมพันธ์ในการเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ภาครัฐที่จะต้องสร้างกลไกการสื่อสารอย่างมีระบบ เพื่อสื่อสารให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ เกิดความรู้ ความเข้าใจ สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารของรัฐในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ รวมทั้งเกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย ซึ่งกลไกที่ว่า คือ กลไกการบริหารการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ SBIC (Southern BorderInformation Center)

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวต่อว่า การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมกับเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ เป็นการผนึกกำลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะสื่อมวลชน ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ที่เป็นเครือข่าย

“กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้เนันการสร้างความเข้าใจในกลไกการบริหารการสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้ SBIC (Southern Border Information Center) ที่ กรมประชาสัมพันธ์ได้ออกแบบเพื่อเป็นเครื่องมือหลักในการสื่อสารสร้างความเข้าใจในพื้นที่ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเป็นเวทีเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแสดงความคิดเห็น ให้การบริหารจัดการงานสื่อสารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวทางที่ชัดเจน สามารถนำไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้ดียิ่งขึ้น และสัมฤทธิ์ตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและด้านการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนต่อไป” พลโท สรรเสริญ กล่าว

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *