Home » ม.อ. ผลักดัน จัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า GI “ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา

ม.อ. ผลักดัน จัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า GI “ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา

วันที่ 8 มี.ค 66 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดประชุมชี้แจงโครงการจัดทําระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย

วันที่ 8 มี.ค 66 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ จัดประชุมชี้แจงโครงการจัดทําระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) สินค้า “ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา” ภายใต้โครงการส่งเสริมและคุ้มครองสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย เพื่อให้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ที่ขึ้นทะเบียนแล้วมีระบบควบคุมตรวจสอบคุณภาพ ทั้งกระบวนการผลิต และแหล่งที่มาของสินค้า รวมทั้งผู้ผลิตและผู้ประกอบการที่ผ่านการตรวจสอบจะได้รับอนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ณ ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะคนดี สวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา

โดยมี นายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน โดยกล่าวว่า “ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา” ถือเป็นปลาเศรษฐกิจที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสงขลา ที่มีคุณภาพและลักษณะพิเศษอันเป็นผลมาจากปัจจัยสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์และระบบนิเวศของทะเลสาบสงขลา และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย หรือเรียกโดยทั่วไปว่าเป็น “สินค้า GI” ซึ่งการเป็นสินค้า GI จำเป็นต้องมีระบบการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน กระบวนการผลิต ตลอดจนแหล่งที่มาของสินค้านั้น เพื่อให้ผู้ผลิตสามารถรักษามาตรฐานตามที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา และเป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้ในระดับสากล โดยชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ ร่วมกันจัดทำระบบควบคุมภายใน ตั้งแต่ระดับผู้ผลิตและระดับพื้นที่ทั้งกระบวนการผลิตที่รับรองได้ว่าการผลิตสินค้าเป็นไปตามข้อกำหนดที่ขึ้นทะเบียนไว้ และสามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้านั้นได้

และ ผศ. ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. กล่าวว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร ดำเนินโครงการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) ในสินค้าปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา ประกอบด้วย ปลากะพงสด ปลากะพงสดแช่แข็ง ปลากะพงเค็ม และหนังปลากะพงทอดกรอบ โดยมีพื้นที่การเพาะเลี้ยงตั้งแต่ปากทะเลสาบสงขลาที่ติดกับทะเลอ่าวไทยเข้ามาถึงบริเวณปากรอ ได้แก่ อำเภอเมืองสงขลา อำเภอหาดใหญ่ อำเภอบางกล่ำ อำเภอสิงหนคร และอำเภอควนเนียง และพื้นที่การแปรรูป ครอบคลุมทุกอำเภอในจังหวัดสงขลา ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ให้มีผลตั้งแต่วันยื่นคำขอขึ้นทะเบียนวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2565 เพื่อสร้างระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานให้ผลิตตามมาตรฐานที่ขึ้นทะเบียนไว้ เพื่อสร้างหลักเกณฑ์ด้านคุณภาพให้กับสินค้า GI สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้านั้น นอกจากนี้ เพื่อผลักดันให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้าเข้าสู่ระบบการควบคุมคุณภาพสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย และนำตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทยไปใช้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า

ผศ. ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ ยังเผยอีกว่า เรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำระบบมาตรฐานและกระบวนการตรวจสอบและทางเราได้นึกถึงแนวทางคณะวิทยาศาตร์นักทรัพยากรธรรมชาติเพื่อเชื่อมโยงความรู้ เพื่อให้ได้มาตรฐานการตรวจคุณภาพปลากะพงทั้งเรื่องความสด มาตรฐานคุณภาพ มาตรฐานระดับสากล เชื่อมโยงกับกลุ่มวิจัยที่มาช่วยสนับสนุนคุณภาพในด้านต่างๆ ในการทำระบบจะมีการอบรมข้อมูลของปลากระพงศ์สัตว์น้ำ และนำมาเขียนคู่มือขั้นตอนอาจจะมาฟังความคิดเห็นทางหน่วยงานราชกานทางผู้ประกอบการ หลังจากได้ข้อมูลจะจัดทำเป็นคู่มือนระดับปฎิบัติการใช้ตรวจสอบหรือวัดคุณภาพ

โดยมีทางกลุ่มผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับการกับปลากะพงยืนใช้ GI แล้ว 150 ราย โดยการพิจารณายืนยันคำขอใช้เวลา 3 เดือน ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการจะอยู่ในธุกิจการเลี้ยงปลากะพงทั้งแบบแปรรูปและแบบเลี้ยง การประชุมชี้แจงดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา ผู้ผลิต ผู้แปรรูป หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟังการชี้แจง ระดมสมอง และหารือการจัดทำคู่มือระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้า GI “ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา” ซึ่งประกอบไปด้วยแผนผังขั้นตอนการดำเนินงานตามระบบควบคุมคุณภาพ คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับสมาชิก แผนการควบคุมการตรวจสอบสินค้า ทั้งนี้ เพื่อให้สมาชิกผู้ผลิตและผู้ประกอบการค้า รวมถึงคณะทำงานนำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานที่จัดทำขึ้น ไปใช้ในการปฏิบัติงานและการตรวจประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งกิจกรรมในวันนี้ยังจัดให้มีการรับสมัครเพื่อขึ้นทะเบียนสมาชิกผู้ผลิต และผู้ประกอบการค้า ที่ประสงค์จะขอใช้สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ปลากะพงสามน้ำทะเลสาบสงขลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *