Home » พม.ร่วมรพ.ม.อ.เปิดศูนย์บริการ“คนพิการ”แบบเบ็ดเสร็จสงขลา

พม.ร่วมรพ.ม.อ.เปิดศูนย์บริการ“คนพิการ”แบบเบ็ดเสร็จสงขลา

ฃพม.สงขลาร่วมรพ.ม.อ. เปิดศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ให้คนพิการพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงการมีบัตรประจำตัวคนพิการ เพื่อเข้ารับสิทธิ สวัสดิการ การคุ้มครอง และช่วยเหลือพื้นฐานจากรัฐได้อย่างเท่าเทียม ครอบคลุม และทั่วถึง 15 มิถุนายน 2566 นายเศวต เพชรนุ้ย ปลัดจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดศูนย์คนพิการแบบเบ็ดเสร็จ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์(ม.อ.) รองรับการออกเอกสารรับรองความพิการและสามารถออกบัตรประจำตัวคนพิการ ส่งเสริมให้คนพิการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการมีบัตรประจำตัวคนพิการได้ง่ายมากขึ้น


นายเศวต เพชรนุ้ย กล่าวว่า ประเทศไทยมีกฎหมายที่ดูแลคนพิการคือ พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖ มีเจตนารมณ์ในการกำหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีในการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีความเหมาะสม อีกทั้ง กำหนดบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และความคุ้มครองคนพิการเพื่อไม่ให้มีการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม เพราะเหตุสภาพทางกายหรือสุขภาพ ตลอดจนกำหนดให้รัฐต้องส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพึ่งตนเองได้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับคนพิการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคนพิการได้รับประโยชน์ตามกฎหมายกำหนด กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จึงมีนโยบายร่วมกันในการดำเนินงานจัดตั้ง “ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ” ในโรงพยาบาลของรัฐ โดยการเพิ่มบทบาทโรงพยาบาลที่มีความพร้อมให้สามารถรับคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการได้


การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จึงเป็นต้นแบบของศูนย์บริการคนพิการในโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา โดย มีลักษณะการจัดบริการเป็นรูปแบบ one stop service ครอบคลุมบริการ ทั้งด้านสุขภาพการรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสมรรถภาพ กายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ และสวัสดิการสังคม ตอบสนองความต้องการของคนพิการได้เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของภาครัฐและเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การมีบัตรประจำตัวคนพิการจึงเปรียบเสมือนกุญแจในการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของคนพิการ
ซึ่งประกอบด้วย สวัสดิการเบี้ยความพิการ บริการให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่คนพิการและการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม การจัดบริการล่ามภาษามือการปรับสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ การสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ การลดหย่อนค่าโดยสารขนส่งสาธารณะ สิทธิคนพิการทางการแพทย์และสิทธิคนพิการทางการศึกษา เป็นต้น


นางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา (พม.สงขลา) โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสงขลา ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จในโรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีความพร้อม ทั้งนี้ ในระยะเริ่มแรก พม.สงขลา ขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งในจังหวัดสงขลา เปิดเป็นศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ โดยมีหน้าที่อำนวยความสะดวกในการออกเอกสารรับรองความพิการและสามารถออกบัตรประจำตัวคนพิการ ณ สถานพยาบาลได้พร้อมทั้งส่งเสริมให้คนพิการที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการมีบัตรประจำตัวคนพิการ เพื่อสามารถเข้ารับสิทธิ สวัสดิการ การคุ้มครองและความช่วยเหลือพื้นฐานจากภาครัฐได้อย่างเท่าเทียม ครอบคลุมและทั่วถึง รวมทั้งมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น


ด้าน ผศ.นพ. กิตติพงศ์ เรียบร้อย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ กล่าวว่า โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เป็นโรงพยาบาลที่มีความพร้อมในการให้บริการคนพิการ โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการออกเอกสารรับรองความพิการ ประสานงานการเปลี่ยนสิทธิการรักษาพยาบาล (ท.74,ประกันสังคมทุพพลภาพ) รับคําขอ และออกบัตรประจําตัวคนพิการ ตลอดจนให้บริการด้านสิทธิด้านสุขภาพ การฟื้นฟูสมรรถภาพ มอบอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการ รวมถึงบริการตามชุดสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ภาครัฐจัด รวมถึงให้คําปรึกษา/ประสานส่งต่อหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน/องค์กรคนพิการ/หน่วยงานในพื้นที่


โดยผู้พิการสามารถเข้ารับบริการ ณ ศูนย์ผู้พิการแบบเบ็ดเสร็จ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้ตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 1. ผู้ป่วยพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยตามประเภทความพิการ และออกใบรับรองความพิการ 2. ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลยื่นเอกสารหลักฐานและกรอกรายละเอียดในแบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ งานสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารรัตนชีวรักษ์
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ 3. เจ้าหน้ารวบรวม /ตรวจเอกสารหลักฐาน และแบบคำขอมีบัตร ดำเนินการออกบัตรประจำตัวคนพิการ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *