Home » “World HAPEX 2023”ชู”ฮาลาลเพื่อสุขภาพ”

“World HAPEX 2023”ชู”ฮาลาลเพื่อสุขภาพ”

งานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล (World HAPEX 2023) 13-16 กรกฎาคม 2566 ชู “ฮาลาลเพื่อสุขภาพ” ผู้ประกอบการในและต่างประเทศไม่น้อยกว่า 200 ร้านค้าเข้าร่วม คาดส่งผลกระตุ้นเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียง
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยสถาบันฮาลาล จัดแถลงข่าวงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล 2566 (World HAPEX 2023)
โดยมี รศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม, ผศ.ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล, นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานการอิสลามประจำจังหวัดสงขลาและนางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองจังหวัดสงขลา ร่วมกันแถลงข่าว
รศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) กล่าวว่า การจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาลถือว่าเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 12
เพื่อให้เกิดโอกาสในการขยายตัวของธุรกิจเชิงสุขภาพด้านสินค้าและบริการฮาลาล เพื่อกระตุ้นนักวิจัย นักวิชาการ บุคลากรภาครัฐและผู้ประกอบการฮาลาลในพื้นที่ให้รับรู้แนวทางการจัดการธุรกิจรูปแบบใหม่ เพื่อพัฒนาธุรกิจเชิงสุขภาพด้านสินค้าและบริการฮาลาลของตนเอง


อีกทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลวิจัย ข้อมูลวิชาการที่สนับสนุนแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่ผ่านงานวิจัยและนวัตกรรม โดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการฮาลาลมาจำหน่ายสินค้าและบริการฮาลาลในปีนี้ได้ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสุขภาพภายใต้แนวคิดในการจัดงาน “ฮาลาลเพื่อสุขภาพ” คาดว่างาน World HAPEX 2023 จะเป็นการสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนให้กับธุรกิจฮาลาลเพื่อสุขภาพอย่างแน่นอน
ผศ.ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของตลาดฮาลาล การส่งเสริมด้านการตลาด การพัฒนาการวิจัยและบุคลากรด้านฮาลาลมาโดยตลอด การจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล หรือ World HAPEX 2023 ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด “ฮาลาลเพื่อสุขภาพ” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 16 กรกฎาคม 2566 ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖0 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดโอกาสการขยายตัวของธุรกิจเชิงสุขภาพด้านสินค้าและบริการฮาลาล พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าบริโภค อุปโภค และบริการด้านฮาลาลในระดับประเทศและนานาชาติการจัดงานในครั้งนี้ มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น การนำเสนอบทความนานาชาติด้านฮาลาลจำนวน 22 บทความ


ปาฐกถาพิเศษ โดย Dr.Yousef Alharbiผู้อำนวยการศูนย์ฮาลาลองค์การอาหารและยา ประเทศซาอุดิอาระเบีย Prof.Dr. Muhammad Al-Dhawi ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสมบัติและกิจการอิสลาม ประเทศคูเวต และ Prof. Dr. Saleh Hussain Alaayed อดีตเลขาธิการองค์การฮาลาลอิสลามนานาชาติ สันนิบาตโลกมุสลิม และคณะกรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สถาบันฮาลาล
รวมไปถึงกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียงด้านฮาลาลทั้งในและต่างประเทศ กิจกรรม Halal Business Matching และการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นอกจากนี้ในงานได้มีการจัดนิทรรศการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนฮาลาล และมีการแสดงสินค้าจากผู้ประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศไม่น้อยกว่า 200 ร้านค้า ประกอบด้วยสินค้าหลากหลายประเภท เช่น อาหารปรุงสด อาหารเครื่องดื่ม เครื่องแต่งกาย เครื่องสำอาง ธุรกิจและบริการ
ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งในงานยังมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของมุสลิมในภาคใต้ การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ การแข่งขันอนาชีดการแข่งขันชาชัก และการแข่งขันอาหารฮาลาล เป็นต้น


สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบพระคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) และทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้
นายศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา กล่าวว่า World HAPEX ถือเป็นกิจกรรมประจำปีของจังหวัดสงขลา ซึ่งนอกจากจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดสงขลาเองแล้ว ยังส่งผลให้จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดใกล้เคียงได้เกิดความตื่นตัวจากการกระตุ้นเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นการจัดงานในครั้งนี้
นอกจากจะส่งเสริมให้ผู้บริโภคมุสลิมได้รับสินค้าอุปโภค บริโภค และบริการที่ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามแล้ว สินค้าและบริการฮาลาลเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตของชาวมุสลิมและไม่ใช่มุสลิม ซึ่งมีความเชื่อมั่นว่าเป็นสิ่งที่ได้รับการอนุมัติจากพระเจ้าและเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเนื่องจากมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิตประจำวันของผู้นับถือศาสนาอิสลามให้ดำเนินไปตามหลักคำสอนของอิสลามที่ครอบคลุมทุกอย่างเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์ที่ต้องรักษาไว้ซึ่งคุณความดี การปฏิบัติศาสนกิจ


รวมถึงการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างมีความสุข ทำให้มีความสอดคล้องกับแนวคิดในการจัดงาน “ฮาลาลเพื่อสุขภาพ” ในครั้งนี้ และขอแสดงความยินดีกับสถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้จัดงาน World HAPEX 2023 ในครั้งนี้ พร้อมทั้งยินดีให้การสนับสนุนการจัดงานแสดงสินค้าและการประชุมสัมมนานานาชาติด้านฮาลาล และกิจกรรมอื่น ๆ ของสถาบันฮาลาลในโอกาสต่อไป
นางสาวปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางในด้านการค้าและบริการในภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย และกำลังจะเป็นศูนย์กลางในด้านการผลิตสินค้าและบริการด้านฮาลาลของอาเชียนในอนาคต
ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเล็งเห็นว่า World HAPEX 2023 ภายใต้แนวคิด “ฮาลาลเพื่อสุขภาพ” ในครั้งนี้ จะเป็นกลยุทธ์ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของพี่น้องในจังหวัดสงขลา และในจังหวัดใกล้เคียง ทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการให้เกิดการพัฒนาสินค้า บริการและการท่องเที่ยวฮาลาลเชิงสุขภาพ รวมทั้งสามารถกระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการฮาลาลในประเทศเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของชายแดนใต้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้การส่งเสริมกิจการด้านฮาลาล นับเป็นภารกิจหนึ่งตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มาอย่างต่อเนื่อง และพร้อมที่จะสนับสนุนและส่งเสริมงานด้านฮาลาลเพื่อผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นแหล่งผลิตสินค้าฮาลาลสู่ระดับอาเซียน
ด้านสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB กล่าวว่า งาน World HAPEX 2023 จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของชายแดนใต้ให้ดีขึ้น ผ่านการยกระดับอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่ โดยอาศัยกลไกไมซ์รูปแบบใหม่


และนอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมาจำหน่ายสินค้าและบริการฮาลาล ยังถือเป็นการจุดประกายให้ผู้คนเดินทางมาท่องเที่ยวมากขึ้น ส่งผลให้เกิดการต่อยอด และเพิ่มมูลค่าธุรกิจ ส่งผลให้เกิดการพัฒนามาตรฐานการยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดงานไมซ์ทางด้านฮาลาลระดับโลกต่อไปในอนาคต
สำนักข่าวโฟกัส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *