Home » เทศบาลเมืองคอหงส์ รับสมัครพนักงานจ้าง รวม 8 อัตรา

เทศบาลเมืองคอหงส์ รับสมัครพนักงานจ้าง รวม 8 อัตรา

ประกาศเทศบาลเมืองคอหงส์

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ด้วยเทศบาลเมืองคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จะดําเนินการรับสมัครบุคคล เพื่อดําเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตําแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากําลัง (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) จํานวน 5 ตําแหน่ง 8 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

พนักงานจ้างตามภารกิจ (สําหรับผู้มีคุณวุฒิ)

——————————————–

1.1 ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน : 9,400 – 11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา หรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชา หรือทางบัญชี การขาย พณิชยการ เลขานุการ การตลาด ภาษาต่างประเทศ การจัดการ บริหารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ การเงินการธนาคาร หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

——————————————–

1.2 ตำแหน่งผู้ช่วยครู (ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)

อัตราว่าง  : 3 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 1. มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษา หรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้

2. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สําหรับปฏิบัติหน้าที่สอน

พนักงานจ้างตามภารกิจ (สําหรับผู้มีทักษะ)

——————————————–

1.3 ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

อัตราว่าง  : 2 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน : 9,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : กําหนดลักษะงานและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งโดยใช้ทักษะเฉพาะของบุคคล ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า 5 ปี และทักษะของบุคคล ดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ

——————————————–

1.4 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

อัตราว่าง  : 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 1. มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

2. ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 2 ขึ้นไป)

——————————————–

1.5 ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

อัตราว่าง : 1 อัตรา

อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : 1. มีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ

2. ได้รับใบอนุญาตขับรถตามกฎหมาย (ใบอนุญาตขับรถชนิดที่ 2 ขึ้นไป)

——————————————–

2. การรับสมัคร

ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลเมือง คอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 12 – 21 ก.ค. 2566 ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และเวลา 13.00 น. – 16.30 น. หมายเลขโทรศัพท์ 074280002 ต่อ 3203 (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *