Home » เปิดชื่อ 42 “สตรีดีเด่น” วัน”สตรีไทย”จ.สงขลา

เปิดชื่อ 42 “สตรีดีเด่น” วัน”สตรีไทย”จ.สงขลา

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “สตรีดีเด่น” ประจำปี 2566 จำนวน 42 คน วันสตรีไทย วันที่ 1 สิงหาคม เวลา 09.00 น. วันที่ 1 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมหาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับ สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา องค์กรสตรีและเครือข่ายสตรีจังหวัดสงขลา ได้กำหนดจัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มองค์กรภาคประชาชนและเครือข่ายด้านความเข้มแข็งของชุมชน (กิจกรรมจัดงานเพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรีและเครือข่าย)
ในวันสตรีไทย 1 สิงหาคม 2566 “ร้อยดวงใจ สตรีไทยสงขลา เป็นหนึ่งเดียว” โดยมี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิด


ซึ่งมีนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ และนางพรเอื้อ เชื้อแหลม นายกสมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน
พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “สตรีดีเด่น” ประจำปี 2566 จำนวน 42 คน นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา สำหรับรายชื่อผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “สตรีดีเด่น” ประจำปี 2566 จำนวน 42 คน


ประกอบด้วย ลำดับ นางอุทัย ชมพูทอง, นางอรอินท์ ศรีนาคา, นางอุไร แก้วรุ่งเรือง, นางสิริยา บุญน้อย, นางโสภิดา วงศ์จันทราสกุล, นางจุรีรัตน์ ศรีจันทร์, นางลำดวน ประสมพงค์,
นางเตือนจิต ศรีสวัสดิ์, นางสมสุข ตันติเศรณี, นางสาวสิริเรียม มะลิวงค์, นางกรรณิกา สุวรรณฎาพงค์, นางสมบูรณ์ ขุนรักษาพล, นางจันทร์ตรี พันธางกูร, นางสาวมารยาท มะสะ, นางชอุ่ม ดุจชาติบุษย์, นางกัญญา ทองรักษา
และตัวแทนองค์กรเครือข่ายด้านสตรี ประกอบด้วย นางวิไลวรรณ สุวรรณรักษา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสงขลา, นางเลขา สุวรรณชาตรี วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา
เภสัชกรหญิง ปรินดา ปาลาเร่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, นางนฤมล อมรรัตนวิทยา สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทสไทยในพระบรมราชนูปถัมภ์
นางจารุวรรณ จันทร์มา ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา, นางมาลัยทิพย์ ครุอำโพธิ์
ผู้นำสตรีภาคประชาสังคม จังหวัดสงขลา
นางสยมพร ปริญญาศิริ ประธานสตรีเทศบาลนครสงขลา, นางละมุล ทองมุณี ประธานสตรีเทศบาลนคราดใหญ่
นางสาวมัสกะห์ เจะแม็ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์
นางสาวเวทิดา การันสันติ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ ตัวแทนจากชมรมตลาดน้ำคลองแห
นางพิณทิพย์ หุตินันท์นุกูล กลุ่มสตรีอาสา ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา, นางนิตยา แก้วเสถียร สมาคมผู้นำสตรีพัฒนาชุมชน จังหวัดสงขลา
นางพิรญาณ์ เสนะพันธุ์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, นางแผ จันทร์สุข สมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย, นางอมรรัตน์ ชัยมณี สมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดน จังหวัดสงขลา
นางรอฮานา ลอเส็น กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสงขลา, นางสาวสุภรณ์ บุหลัน ประธานชมรมบ้านเพื่อนเพลง โรงสีแดง จังหวัดสงขลา
นางสาวจันทนา อุไรรัตน์ ชมรมจิตอาสาสามัคคีสงขลา, นางรติรส กาญจนธาร ชมรมหญิงไทยใจงาม จังหวัดสงขลา
นางสาวจันทร์ฉาย ลิ่มสกุล ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสงขลา
นางสาวเสาวนีย์ แสงประเสริฐกุล ชมรมหญิงแกร่งอำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา, นางสาวฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.กองสาธารณสุข, นางอันน์เกตุ ภิบาล ชมรมไลน์แดนซ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา,
นางสาคร ชาติวงษ์ กองทุนสวัสดิการ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา, นางเบญจมาศ กิตติประภานันท์ ชมรมแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดสงขลา, นางลำไย แปะดำ กรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดสงขลา
///////////////////

สำนักข่าวโฟกัส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *