Home » อบจ.สงขลาจ้างศึกษาTODพัฒนาพื้นที่สถานีโมโนเรลคอหงส์

อบจ.สงขลาจ้างศึกษาTODพัฒนาพื้นที่สถานีโมโนเรลคอหงส์

อบจ.สงขลา จ้างที่ปรึกษาศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าโมโนเรล (TOD) สถานีคอหงส์ สนับสนุนประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะเพื่อลดปัญหาจราจรของเมืองหาดใหญ่

วันนี้ (4 ส.ค. 66) ที่ห้องแกรนด์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ บี โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงานแถลงข่าวและประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคเอกชน (Market Sounding) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าโมโนเรล (Transit Oriented Development : TOD) สถานีคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีท้องถิ่นและผู้สนใจลงทุนในการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนสื่อมวลชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าโมโนเรล (Transit Oriented Development : TOD) สถานีคอหงส์ เป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการศึกษาออกแบบระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่ดำเนินการศึกษา และผ่านการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ (EIA) ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว และปัจจุบันอยู่ระหว่างเสนอรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์ โครงการระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตาม พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ต่อสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

“เมื่อผ่านขั้นตอนกระบวนการดังกล่าวแล้วเสร็จ จึงจะเข้าสู่การสรรหาผู้ร่วมลงทุนเพื่อดำเนินการก่อสร้าง และเปิดให้บริการแก่ประชาชนต่อไป” นายไพเจน กล่าว และว่า

คาดว่าจะผ่านการพิจารณาจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ภายในปี พ.ศ. 2567

โดยโครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าโมโนเรล (Transit Oriented Development : TOD) สถานีคอหงส์ เป็นโครงการต่อเนื่องในการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าโมโนเรล ซึ่งจะเป็นการพัฒนาในพื้นที่ของกรมธนารักษ์ที่มีศักยภาพ

ด้าน ดร.นครินทร์ สัทธรรมนุวงศ์ ผู้จัดการโครงการ กล่าวว่า ภาพรวมเบื้องต้นของโครงการที่ผ่านมาเมืองหาดใหญ่มีปัญหาจราจรเป็นอย่างมาก หากเราไม่สามารถทำให้เกิดการลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลได้ ก็จะเกิดปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเหตุผลที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาต้องผลักดันนโยบายที่จะทำให้พี่น้องประชาชนหันมาใช้ระบบขนส่งสาธารณะให้มากขึ้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดแผนพัฒนาระบบขนส่งมวลชนโดยระบบราง (Monorail) อำเภอหาดใหญ่ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้พี่น้องประชาชน

อย่างไรก็ตาม การเกิดขึ้นของโครงการรถไฟฟ้าจำเป็นที่จะต้องมีจุดเปลี่ยนถ่ายการเดินทาง และเป็นจุดศูนย์รวมผู้โดยสารให้มีทางเลือกในการเดินทางต่อได้ เช่น รถโดยสารสาธารณะอื่น ๆ หรือรถส่วนตัว เพราะรถไฟฟ้าจะไม่สามารถส่งถึงที่หมายได้ คนก็จะใช้รถไฟฟ้าน้อยลง และการพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟฟ้าก็มีคุณูปการสาคัญ คือ เพื่อดึงดูดคนมาใช้ระบบขนส่งมวลชน และสร้างรายได้จากการพัฒนาพื้นที่เพื่อนำไปลดต้นทุนจากการลงทุนของภาครัฐและสามารถดำเนินโครงการฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

“องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา มุ่งเน้นการพัฒนาให้เป็นพื้นที่สาธารณะและมีกิจกรรมส่งเสริมการเดินทางอื่น ๆ ที่จำเป็น เช่น พื้นที่สีเขียวสำหรับประชาชน พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของอำเภอหาดใหญ่” ดร.นครินทร์ กล่าว และว่า

การดำเนินการทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน และอนาคตอันใกล้ จะทำให้เกิดพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัดสงขลา โดยจะเกิดการเชื่อมโยงระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งสาธารณะของเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ , เกิดการพัฒนาเมืองที่กระชับ และการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบ ผสมผสานอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ยกระดับคุณภาพชีวิตและกระตุ้น เศรษฐกิจของจังหวัดสงขลา

สำหรับการแถลงข่าวครั้งนี้ มีนายสุรสิทธิ์ ศรีอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา, ดร.นครินทร์ สัทธรรมนุวงศ์ ผู้จัดการโครงการ และนายกานต์ พัชราวนิช ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงิน

จากนั้น เป็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ โดย ดร.นครินทร์ สัทธรรมนุวงศ์ , นายกานต์ พัชราวนิช, ดร.กาญจน์ เพียรเจริญ สถาปนิกโครงการ ,รศ.ดร.รมิดา พัชราวนิช ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และ ผศ.ทรรศนะ บุญอยู่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งและจราจร โดยมี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ผู้อำนวยการกองผังเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ร่วมให้การต้อนรับ

สำนักข่าวโฟกัส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *