Home » โมเดลธุรกิจ”ไก่เบขลา” จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ

โมเดลธุรกิจ”ไก่เบขลา” จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ

คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดเทศกาลไก่เบขลาครั้งที่ 2 เดินหน้าต่อยอดงานวิจัยสู่โมเดลธุรกิจไก่เบขลาครบวงจร จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ
เวลา 13.00 น. วันที่ 5 สิงหาคม 2566 ณ ลานพิธีเปิดงานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 29 คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) พิธีเปิดงานเทศกาลไก่เบขลา ครั้งที่ 2 “โมเดลธุรกิจไก่เบขลา จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ”
โดยมี รศ.ดร.อุดม พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีฝ่าย ทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ เป็นประธาน รศ.ดร.ไซยวรรณ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวรายงาน
รศ. ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ กล่าวว่า การจัดงานเทศกาล “ไก่เบขลา” ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เป็นการแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ สามารถนำมาเผยแพร่ มาต่อยอด และใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ในการสร้างความเป็นผู้นำทางวิชาการในสาขาที่สอดคล้องกับศักยภาพพื้นฐานของภาคใต้
โดยให้ผู้ใฝ่รู้ได้มีโอกาสเข้าถึงความรู้ในหลากหลายรูปแบบ และจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของโมเดลธุรกิจนี้ คือ คณะทรัพยากรธรรมชาติ ยังได้สร้างนักศึกษาผู้ประกอบการ “ธุรกิจไก่เบขลาครบวงจร” ต่อเนื่องมาเป็นรุ่นที่ 5
นักศึกษามีความสามารถเป็นทั้งผู้ผลิตและจำหน่าย ได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง มีการวางแผน การจัดการ และสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ถือเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงาน

ซึ่งช่วยส่งเสริมหลักสูตรในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต
ด้าน รศ. ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์ คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ กล่าวว่า ปัจจุบันคณะทรัพยากรธรรมชาติ ได้ดำเนินการทำงานวิจัย “ไก่เบขลา” อย่างต่อเนื่อง
และค้นพบว่า “ไก่เบขลา” เป็นไก่ที่มีประสิทธิภาพการเจริญเติบโตที่ดี มีตันทุนการผลิตต่ำ และเป็นไก่ที่มีลักษณะเด่นในเรื่องของคุณภาพเนื้อ ที่มีความนุ่มฉ่ำ และหนังกรุบ

จึงได้นำผลงานวิจัยไปต่อยอด เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงให้กับเกษตรกร และหนุนผู้ประกอบการในการเปิดร้าน “ข้าวมันไก่เบขลา” บ้านเลขที่ 8 ซึ่งเป็นเจ้าแรกในหาดใหญ่
และยังจำหน่ายไก่เบขลาให้กับโรงแรมและร้านอาหารชั้นนำในหาดใหญ่และต่างจังหวัด เป็นกรแสดงให้เห็นถึงโมเดลทางธุรกิจ ที่เริ่มตั้งแต่ปลายน้ำ
ขณะที่ ดร.ธัญจิรา เทพรัตน์ หัวหน้าสาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า ทางสาขาวิชาฯ ได้ทำความร่วมมือกับบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เพื่อทำงานวิจัยมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากเป็นผลงานวิจัยทางด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการเจริญเติบโต และคุณภาพซากแล้ว ยังได้ทำการเก็บข้อมูล การนำไก่เบขลามาปรุงอาหารเป็นเมนูต่างๆ จนได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค
มีการส่งเสริมการทำธุรกิจต่อยอดร้านอาหารให้กับผู้ประกอบการ ตลอดจนยังส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยเลี้ยงไก่เบขลาเป็นอาชีพเสริม
ซึ่งการแสดงผลงานนิทรรศการไก่เบขลาครั้งที่ 2 ในงานเกษตรภาคใต้ ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยและองค์ความรู้สู่สาธารณะ
นำผลงานไปต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพให้กับเกษตรกร และเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร
โรงแรม หรือห้างค้าส่งขนาดใหญ่ ที่จะนำไก่เบขลาไปสร้างสินค้าเชิงพาณิชย์และสร้างผลกำไรได้
“ไก่เบขลา พัฒนาสายพันธุ์โดย สาขาวิชานวัตกรรมการผลิตสัตว์และการจัดการ คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา โดยการใช้ไก่ พ่อพันธุ์ไก่เบตงพันธุ์แท้ (ซึ่งเป็นไก่เนื้อพื้นเมืองของอำเภอเบตง จังหวัดยะลา มีจุดเด่น คือ เนื้อแน่น หนังกรอบ ไขมันน้อยคอลลาเจนสูง ทำให้ไก่เบตง มีชื่อเสียงจนเป็นเอกลักษณ์) ผสมกับไก่แม่พันธุ์ทางการค้า เลี้ยงที่คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จึงให้ชื่อว่า ไก่เบขลา”

ภายในงานมีการเสวนา “โมเดลธุรกิจไก่เบขลา….จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ” โดย รศ. ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์, ดร.ธัญจิรา เทพรัตน์, ดร.พิชญานิภา พงษ์พานิช, ดร.ศุภนนท์ ตู้นิ่ม คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,
ดร.ไพรัตน์ ศรีชนะ รองกรรมการจัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัด (มหาชน), คุณจามร สุวรรณพฤกษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการผลิตชำแหละไก่ (ภูมิภาค) บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน),
คุณสืบวงศ์ แก้วทิพรัตน์ นักสร้างสรรค์ ผู้เชี่ยวชาญการกิน ดื่ม เที่ยว Gastronomy Event creator, คุณสมพล ชีววัฒนาพงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา, ดร.สิทธิพงษ์ สิทธิภัทรประภา นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา,

คุณอดิศร จุลจินดา นายกสมาคมร้านอาหารและเครื่องดื่ม จังหวัดสงขลา, คุณศักดิ์ชัย มั่นคง เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เบขลา และคุณปิยะ นิติเรืองจรัส ผู้ประกอบการร้านอาหารข้าวมันไก่เบขลา ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตรา ดร.ธีรศักดิ์ จินดาบถ ผู้อำนวยการศูนย์กิจการนานาชาติและสื่อสารองค์กร
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมชมชิม เมนูอาหารไก่เบขลา อาทิ ไก่เบขลาไม่หนุ่ม โดย เชฟบิ๊ก ภูริพรรษ ใจวีระวัฒนากุล จากห้องอาหาร เดอะ การ์เดนเนอร์ เขาใหญ่ ผู้ชนะจาก ‘STARS CHEF THAILAND’

ไก่เบขลาทอดซอสคาราเมล และไก่เบขลาม้วนผักโขมแบบฝรั่งเศส โดยเชฟก๊อต ภานุพันธุ์ มัณฑนานนท์ Executive chef โรงแรมคราม พัทยา ผู้ท้าชิงในการแข่งขันเซฟกะทะเหล็กประเทศไทย (อาหารไทย) Challenger of Iron chef Thailand
ไก่เบขลาจิโดริ และสเต็กไก่เบขลาราดซอสส้ม โดยเชฟนิกร ศรีวิลัย ร้านสเต็กตัวพ่อ เขาใหญ่, ไก่เบขลาบูแดง-บลองค์ โดยเชฟนัท พนัส หนูแดง ร้าน NAS หาดใหญ่, ข้าวมันไก่เบขลา โดย ปิยะ นิติเรืองจรัส ร้านข้าวมันไก่ บ้านเลขที่ 8, สลัดไก่เบขลา โดย นิสิตา ว่องวิทยา ฟาร์มกล้า สุราษฎร์ธานี ไก่ย่างเบขลา โดย นักศึกษาชมรมสัตวบาล และไก่เบขลาแช่แข็ง โดยนักศึกษาผู้ประกอบการ
/////////////////////////

สำนักข่าวโฟกัส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *