Home » เชิดชูเกียรติ “13อสม.”ดีเด่น” มุอบเกียรติบัตรคนผู้นำด้านสุขภาพ

เชิดชูเกียรติ “13อสม.”ดีเด่น” มุอบเกียรติบัตรคนผู้นำด้านสุขภาพ

บ่ายวันนี้ (13 สิงหาคม 2566) ที่ห้องประชุม โรงแรมหรรษา เจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ดีเด่น ประจำปี 2566 จำนวน 13 สาขา 

ระหว่างการประชุมและอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพจังหวัดสงขลา ในการดูแลสุขภาพ ผู้สูง อายุ ผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียง

โดยมีตัวแทน อสม. ทั้ง 16 อำเภอของจังหวัดสงขลาเข้าร่วมกว่า 1,000 คน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ อสม.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ของอาสาสมัครสาธารณสุข ตั้งแต่ระดับตำบล จนถึงระดับชาติ

สำหรับปี 2566 ได้มีการคัดเลือก อสม.ดีเด่นจำนวน 13 สาขา โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็น อสม.ดีเด่น ทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขต ระดับภาค และระดับประเทศ ซึ่งสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  ดังนี้

  • อสม.ดีเด่นระดับ จังหวัด นาง ฐิติรัตน์ สวแสง สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนและการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม , นายมนัส เชื้อพราหมณ์ สาขาการบริหารในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมนุม, นางสุริยา หลำเบ็ลสะ สาขาคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ , นาง อรนุช มณีสะอาด สาขาการส่งเสริมสุขภาพ, นางสาวกิจวรรณ ทวา สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ, นางสาวกาญจนา หมวดพรมทอง สาขาการเฝ้าระวังปกป้อง และควบคุมโรคไม่ติดต่อ และนางสาวอารดา ใบมะอู สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ในชุมชน
  • ระดับเขต นางณัฎฐา สะแลแม สาขาสุขภาพจิตชุมชน , นายนิคม แก้วประดับ สาขาการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และ นางอรอนงค์ ประสมเพรช สาขาทันตสุขภาพ
  • ระดับภาค นางฟารีด๊ะ ประดิษฐ์ สาขาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
    กับนางไมกรือซง มูลัดลีจิงสาขานมแม่และอนามัยแม่และเด็ก
  • ระดับชาติ
    นางสาวดวงพร รอดเย็น สาขาการจัดการสุขภาพชุมชนในพื้นที่พิเศษชายแดนใต้

นายไพเจน มากสุวรณ์ กล่าวว่า อสม.เป็นภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพที่สำคัญที่สุด เป็นพลังมวลชนที่เป็นแบบอย่างด้านความเสียสละ ทั้งพลังแรงกาย แรงใจ มีความขยันอดทน มุ่งมั่นกับการทำหน้าที่ตามบทบาทที่ได้รับ โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น เห็นควรอย่างยิ่งที่ต้องมีการประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ และเป็นพื้นที่ต้นแบบจากการทำงานแบบมีส่วนร่วมของพี่น้อง อสม. ที่ร่วมกันดำเนินงานด้วยอย่างจริงจังและเข้มแข็งมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *