Home » โชว์ศักยภาพม.อ.!ผ่านงาน “ ม.อ.วิชาการ ปัตตานี ”

โชว์ศักยภาพม.อ.!ผ่านงาน “ ม.อ.วิชาการ ปัตตานี ”

เปิดแล้ว “ม.อ.วิชาการ ที่ ม.อ.ปัตตานี” ชูมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทุกคณะหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี นำเสนอนวัตกรรมและผลงานวิชาการ ในงาน ม.อ.วิชาการ ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook : :psupattanicampus และออนไซต์ ในวันที่ 6 กันยายน 2565 ชูประเด็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคม และการพัฒนาที่ เชื่อมั่นจะทำให้สังคมและชุมชนได้ประจักษ์ถึงผลงานด้านวิชาการ งานวิจัย การบริการวิชาการ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการใช้องค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

โดยมี ผศ. ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม วิทยาเขตปัตตานี และ ผศ.ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวรายงาน

กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม การเสวนา ด้านวิชาการ การบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดแสดงนิทรรศการ การแข่งขันและการประกวดทักษะทางวิชาการและสิ่งประดิษฐ์ ค่ายเยาวชนสร้างสรรค์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสาธิต และการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

ผศ.ดร.วรภาคย์ ไมตรีพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวรายงาน การจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2566 ว่า ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดงาน ม.อ.วิชาการ เพื่อเผยแพร่ภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรมให้สาธารณชนรับทราบ รวมทั้งบูรณาการการทำงานให้สังคมมีความเชื่อมั่นในผลงานของมหาวิทยาลัย โดยเผยแพร่ความรู้ วิทยาการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้เป็นแบบอย่าง การต่อยอดองค์ความรู้สู่การพัฒนา และสร้างการมีส่วนร่วมจากคณะ หน่วยงาน ในปี 2566

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 6 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และอันดับ 901 – 950 ของโลก ซึ่งจัดอันดับโดย QS World University Rankings 2024 ม.อ. วิทยาเขตปัตตานี จัดเป็นมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนที่มีความโดดเด่นด้านวิชาการ วิจัย และพันธกิจสังคม โดยดำเนินภารกิจที่มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน การขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ การเพิ่มขีดความสามารถพื้นที่ด้วยทุนทรัพยากรธรรมชาติ ลดความเจ็บป่วย ลดความยากจน ลดความไม่รู้หนังสือ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก

ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงจัดงาน ม.อ.วิชาการ ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด ม.อ.สืบต่อปณิธานสานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน”

ผศ. ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม วิทยาเขตปัตตานี ประธานพิธีเปิดงาน ม.อ.วิชาการ ปี 2566 กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็น 1 ใน 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีภารกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่ การจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมุ่งพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจฐานราก สู่การเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืน พร้อมทั้งน้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกที่ว่า “ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง” มาเป็นแนวทางการดำเนินภารกิจ

งาน ม.อ.วิชาการ ในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ม.อ.สืบต่อปณิธาน สานประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม สังคม และการพัฒนาที่ยั่งยืน” นับเป็นการแสดงถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ให้สังคมได้ประจักษ์ถึงผลงานด้านวิชาการ ผลงานวิจัย และการบริการวิชาการ ทั้งการเผยแพร่ผลงาน วิทยาการ เทคโนโลยี การคิดค้นนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ การใช้องค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่คู่ชุมชน รวมทั้งการสร้างความร่วมมือและบูรณาการการทำงานกับภาคีเครือข่าย เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านพันธกิจสังคมและพัฒนาชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *