Home » ‘ ท่องอุโมงค์เขาน้ำค้าง ’ได้ผลเกินเป้า“วชช.สงขลา”หนุน4วิสาหกิจนาทวีเข้มแข็ง

‘ ท่องอุโมงค์เขาน้ำค้าง ’ได้ผลเกินเป้า“วชช.สงขลา”หนุน4วิสาหกิจนาทวีเข้มแข็ง

วชช.สงขลาร่วม อบต.คลองกวาง และ 4 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในอำเภอนาทวี จัดท่อง “อุโมงค์เขาน้ำค้าง” ได้ผลตอบรับเกินเป้า ทั้งจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม และรายได้จากขายผลิตภัณฑ์ เสริมความเข้มแข็งชุมชน-กลุ่มเปราะบาง

2 ก.ย. 66 วิทยาลัยชุมชนสงขลา ร่วมกับ 

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง วิสาหกิจกลุ่มเขาน้ำค้างโมเดล และอุโมงค์เขาน้ำค้าง จัดกิจกรรม “เปิดตลาดรักษ์สุขภาพ@เขาน้ำค้าง นาทวี” ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเขาน้ำค้างโมเดล หมู่ 1 ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา โดย นายนิยม ชูชื่น ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาลัยชุมชนสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด
เพื่อเพิ่มช่องทางในการจัดจำหน่าย การรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนของอำเภอนาทวี ในการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการยกระดับผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้ภายในชุมชน โดยการนำผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในอำเภอนาทวี ทั้ง 4 กลุ่ม ในนามกลุ่ม “นาทวีเมืองรักษ์สุขภาพ” ภายใต้แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ไปสู่การปฏิบัติ ผลิตภัณฑ์สุขภาวะในอำเภอนาทวีตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาวะในอำเภอนาทวีตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (นาทวีเมืองรักษ์สุขภาพ)

ภายในงานมีกิจกรรม สาธิต “ชม ชิม ช็อป” สินค้าชุมชนเพื่อเพิ่มช่องทางการกระจายรายได้ ภายใต้ชื่อ
“ท่องอุโมงค์เขาน้ำค้างประวัติศาสตร์ เปิดตลาดรักษ์สุขภาพ@เขาน้ำค้าง นาทวี” โดยได้รับการตอบรับที่ดีมากจากประชาชนผู้เข้าร่วมงาน สามารถสร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทั้ง 4 กลุ่ม

โดยมีตัวแทนวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมสาธิต 40 คน คิดเป็นร้อยละ 160 สูงกว่าเป้า 60% ประกอบด้วย

 1. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรทุ่งลัง
  ม.9 ต.สะท้อน อ.นาทวี 2. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป
  ผลิตภัณฑ์รักษ์บ้านใหม่ ม. 6 ต.ประกอบ อ.นาทวี
 2. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์รักษ์ทับช้าง พอเพียง ม.1 ต.ทับช้าง อ.นาทวี และ 4. วิสาหกิจกลุ่ม
  ทำขนมบ้านท่าปาน หมู่ 8 ต.นาทวี อ.นาทวี
  มี ผู้เข้าร่วมงาน 147 คน จากที่ตั้งเป้า 120 คน คิดเป็น
  ร้อยละ 122.5 สูงกว่าเป้า 22.5% และรายได้จัดจำหน่ายภายในงานเฉลี่ย รวมทั้ง 4 กลุ่มต่อวันเฉลี่ย 1,275 บาท จากรายได้ปกติต่อวันเฉลี่ย 795 บาท สูงกว่ารายได้/วัน ร้อยละ 60.37
  ในงานยังจัดเวทีเสวนาเรื่อง “การบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วม” นำเสวนาโดย น.ส.ปวรรณรัตน์ ประเทืองไทย นักวิชาการ
  ศึกษาวิทยาลัยชุมชนสงขลา ผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย น.ส.พรเพ็ญ ประกอบกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา, ดร.ปรัชญากรณ์ ไชยคช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, นายกิตธนา สุบรรพวงศ์
  เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา ,
  นายสายัณห์ หมิดหนิ รองนายกองค์การบริหารส่วน
  ตำบลคลองกวาง และ นายอภิชาติ สุระตะโก ประธานวิสาหกิจกลุ่มเขาน้ำค้างโมเดล
  ผลการดำเนินงานตามโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์สุขภาวะในอำเภอนาทวีตามเกณฑ์มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (นาทวีเมืองรักษ์สุขภาพ) ณ ตลาดรักษ์สุขภาพ@เขาน้ำค้างนาทวี บ้านปิยะมิตร
  5 หมู่ 1 ต.คลองกวาง อ.นาทวี ทั้ง 4 กลุ่ม ในนามกลุ่ม “นาทวีเมืองรักษ์สุขภาพ”
 3. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรทุ่งลัง หมู่ 1 ต.สะท้อน อ.นาทวี ดำเนินการจดวิสาหกิจชุมชน : วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 มีสมาชิก 10 คน (กลุ่มเปราะบาง 1 คน) ช่องทางการจัดจำหน่าย ร้านค้าชุมชนและตลาดออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ ปีงบ 2566 ได้แก่ เครื่องแกงสมุนไพรกะทิ, เครื่องแกงสมุนไพรส้ม และเครื่องแกงสมุนไพรเผ็ด
 4. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์รักษ์ทับช้าง พอเพียง หมู่ 1 ต.ทับช้าง อ.นาทวี ดำเนินการจดวิสาหกิจชุมชน : วันที่ 15 มิถุนายน 15 มีสมาชิก 8 คน (กลุ่มเปราะบาง 2 คน) ช่องทางการจัดจำหน่าย ร้านค้าชุมชนและตลาดออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ ปีงบ 2565 ได้แก่ ยาหม่องลูกช้างบาล์ม, สเปรย์แอลกอฮอล์, เทียมหอม และลูกประคบ
  ผลิตภัณฑ์ ปีงบ 2566 ได้แก่ ข้าวยำกรอบ และข้าวยำสมุนไพร
 5. วิสาหกิจกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์รักษ์บ้านใหม่ หมู่ 6 ต.ประกอบ อ.นาทวี ดำเนินการจดวิสาหกิจชุมชน : วันที่ 16 สิงหาคม 2565 มีสมาชิก 15 คน (กลุ่มเปราะบาง 3 คน) ช่องทางการจัดจำหน่าย ร้านค้าชุมชนและตลาดออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ ปีงบ 2565 ได้แก่ กล้วยฉาบ, สเปรย์ตะไคร้หอมไล่ยุง และผงกล้วยน้ำว้าดิบขมิ้นชัน
  ผลิตภัณฑ์ ปีงบ 2566 ได้แก่ กล้วยกรอบแก้ว สูตรน้ำผึ้งชันโรง และกล้วยอบ สูตรน้ำผึ้งชันโรง
 6. วิสาหกิจกลุ่มทำขนมบ้านท่าปาน หมู่ 8 ต,นาทวี อ.นาทวี ดำเนินการจดวิสาหกิจชุมชน : วันที่
  2 กุมภาพันธ์ 2566 มีสมาชิก 7 คน (กลุ่มเปราะบางทั้งหมด) ช่องทางการจัดจำหน่าย ร้านค้าชุมชนและตลาดออนไลน์ ผลิตภัณฑ์ ปีงบ 2565 ได้แก่ ขนมเจาะหู, กล้วยฉาบ และขนมดอกจอก
  และ ผลิตภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2566 ได้แก่ โรตีกรอบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *