Home » “ครองความสัตย์ พัฒนาตน สร้างผลงานขับเคลื่อนสังคม” ‘ อานุไร จิตต์สุรงค์ ’ นายก สธวท.สงขลา

“ครองความสัตย์ พัฒนาตน สร้างผลงานขับเคลื่อนสังคม” ‘ อานุไร จิตต์สุรงค์ ’ นายก สธวท.สงขลา

“การพัฒนาตนเองอยู่เสมอในทุกบทบาทหน้าที่ ที่เราทำนั้นแปลว่า เรากำลังทำให้องค์กรพัฒนาไปข้างหน้าด้วย”การทำงาน ต้องตั้งมั่นอยู่ในความสัตย์ซื่อ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ลงมือทำทุกบทบาทอย่างเต็มศักยภาพของเราเสมอ โดยยึดผลประโยชน์ของสังคมและส่วนรวมเป็นที่ตั้ง แล้วผลงาน ผลของความดี และความสำเร็จ จะเดินตามเรามาเอง”

หลักคิดในการใช้ชีวิตและการทำงาน ของนางอานุไร จิตต์สุรงค์ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจ
และวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดสงขลา หรือที่รู้จักกันในชื่อ “พี่หล้า”
กับบทบาทหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนสังคมที่มีความหลากหลายตลอดการทำงานอย่างเต็มศักยภาพมาอย่างยาวนาน
พี่หล้า จบปริญญาโท (วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาพิษวิทยา) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
พิเศษ หัวหน้างานนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(ม.อ.) มีธุรกิจคลินิกเซ็นทรัลแลบ มีบทบาทเป็นกรรมการสมาคมชาวเหนือ-อีสาน จังหวัดสงขลา กรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาคใต้ และปัจจุบัน เป็น นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดสงขลา หรือ “สธวท.สงขลา” สธวท.สงขลา ม่ีจุดมุ่งหมายหรือหน้าที่หลักเพื่อเป็นพื้นที่ในการที่ดูแล ส่งเสริมกลุ่มสตรี และเด็กให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมสำหรับผู้หญิง มีการส่งเสริมผ่านโครงการ


ต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ นำไปสู่การทำประโยชน์ต่อสังคม และได้ทำทุกบทบาทหน้าที่ของผู้หญิงอย่างเต็มความสามารถส่วนของงานเด็ก เน้นสร้างโอกาสให้ได้รับการ
ศึกษาเป็นหลัก เพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ที่เด็กจะสามารถเลี้ยงดูตนเองได้ในอนาคต


พี่หล้า เล่าว่า ตลอดชีวิตอยู่กับการทำงานมาตลอด ทำงานเยอะ และมีความหลากหลาย แต่ทุกครั้งที่ได้รับบทบาทหน้าที่อะไรก็จะทำเต็มศักยภาพเสมอ คิดเสมอว่าเมื่อเราทำอย่างดีที่สุด และเพื่อส่วนรวมมาก่อน ผลของความดี และผลงานจะตามมาเอง
ผลงานหลัก ๆ ที่พี่หล้าได้รับจากการลงมือทำทุกบทบาทอย่างเต็มกำลัง ปัจจุบันได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่หัวหน้างานนิติเวชศาสตร์และพิษวิทยา และสร้างผลงานมากมายไม่ว่าจะเป็น รางวัลหน่วยงานความเป็นเลิศด้านคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยได้รับโล่ห์จาก ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อ พ.ศ. 2554 ด้านการรักษาเอกลักษณ์ไทย ส่งเสริมต่อยอด


ในส่วนต่าง ๆ เช่น สนับสนุนการใส่ผ้าไทย ชุดไทย โดยการเชิญชวนให้สมาชิกในองค์กรสวมใส่ผ้า
เกาะยอจังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ได้รับรางวัลพระราชทาน 90 คนต้นแบบสยามพัสตราภูษาสง่าศิลป์ เมื่อปี พ.ศ. 2565 ได้รับรางวัลผู้มีบุคลิกภาพงามอย่างไทย และแต่งกายผ้าไทยสวยงาม จากผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ซึ่งจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดสงขลา และสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดสงขลา เมื่อ พ.ศ. 2562
มีโอกาสไปร่วมเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศหลายครั้ง และร่วมสนับสนุนผ้าทอในจังหวัดสงขลาทางการตลาด โดยการสวมใส่เป็นหมู่คณะ รวมทั้งการนำผ้าทอมาแสดงแบบใส่เดินแฟชั่นโชว์ เช่น ผ้าทอเกาะยอ ผ้าทอล่องมุด ผ้าทอกระแสสินธ์ จังหวัดสงขลา
จัดทำโครงการเพื่อดูแลช่วยเหลือบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น โครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งทำมาตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาคนไทยสัญชาติ (DNA) ในการตรวจสารพันธุกรรม (DNA) พลเมือง 3 จังหวัดชายแดนใต้


มอบเครื่องอุปโภคโภค เพื่อส่งต่อให้ผู้ประสบภัยและผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในโอกาสต่างๆ โดยเฉพาะช่วงประสบอุทกภัยและในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดหนัก ได้ร่วมแจกถุงยังชีพ และอาหารให้กับประชาชน รวมถึงให้การสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ร่วมตรวจคัดกรองคนไข้และประชาชน ที่มาโรงพยาบาลและตรวจ COVID-19 นอกเวลา สำหรับคนไข้ที่เข้ารับหัตถการในโรงพยาบาล เป็นเครือข่ายสนับสนุนการบริจาคโลหิต โดยการสนับสนุนทุนทรัพย์ให้กับการจัดกิจกรรม และร่วมรณรงค์ให้ประชาชนมาบริจาคโลหิต ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ
ทั้งยังเป็น “จิตอาสา” ร่วมช่วยเหลือเป็นศูนย์ประสานงานในภาวะวิกฤติ เช่น ในภาวะอุทกภัย โดยการรับบริจาคอาหาร และอุปกรณ์ในการบริโภค


“เหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่พี่ทำ ๆ ด้วยใจรัก ด้วยจิตอาสา ทำมากกว่าหน้าที่ในอาชีพหรือตำแหน่งทางสังคมที่ได้รับ”
เป็น “ผู้หญิงแถวหน้า” เป็น “ต้นแบบผู้นำสตรีของสังคม” ที่ได้รับการยอมรับเป็น นายกสมาคม สธวท.จังหวัดสงขลา
มิเพียงกิจกรรมร่วมพัฒนาสังคม และงานจิตอาสาต่างๆ พี่หล้า ยังมีกิจกรรมสังคมที่เป็น “งานอดิเรก” ในยามว่าง และจัดเวลาให้กับตัวเองได้ทำในสิ่งที่เป็นความชอบใน “แบบฉบับศิลปิน” นั่นคือกิจกรรมด้านดนตรี และชมรมลีลาศ และด้วยพื้นฐานผู้นำที่มีจิตอาสา จึงได้รับเลือกเป็น “ประธานชมรมดนตรีสากลและลีลาศ” คณะแพทย์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาแล้วหลายปี เรียกได้ว่า ครบเครื่องจริง ๆ สำหรับผู้หญิงเก่งคนนี้
และในมุมพิเศษที่ดูเหมือนพี่หล้าจะอิ่มใจมากๆ อีกมุมหนึ่ง คือการได้ทำหน้าที่ความเป็นคุณแม่ได้อย่างดีเยี่ยมและภาคภูมิใจ ซึ่งล่าสุด ได้รับ


“รางวัลแม่ดีเด่น ประจำปี 2566” จากสมาคมผู้นำสตรี พัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา และ “รางวัลแม่ตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2566” จากจังหวัดสงขลา
ขณะที่ นางสาวศิราพร จิตต์สุรงค์ ลูกสาวคนเก่งและน่าภาคภูมิใจ จบการศึกษา แพทยศาสตร์บัณฑิต วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยรับราชการตำแหน่งนายแพทย์
โรงพยาบาลพัทลุง และยังได้รับคะแนนรวมสูงสุดในสายวิทยาศาสตร์การสอบโควต้าเข้าศึกษาม.อ. โดย “ยึดความซื่อสัตย์สุจริต และมีวินัยในการทำงาน” เป็นลูกไม้ที่หล่นไม่ไกลต้นคุณแม่จริง ๆ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *