Home » ผวจ.ลงนามนำส่งเอกสาร “ สงขลาขึ้นทะเบียนมรดกโลก ”

ผวจ.ลงนามนำส่งเอกสาร “ สงขลาขึ้นทะเบียนมรดกโลก ”

ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงนามนำส่งร่างเอกสารนำเสนอสงขลาแหล่งมรดก “สงขลาและชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลา” เพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้กรมศิลปากรในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกด้านวัฒนธรรม พิจารณาให้ความเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ที่ศาลากลางจังหวัดสงขลา คณะกรรมการขับเคลื่อนสงขลาสู่มรดกโลก และคณะทำงานขับเคลื่อนการเข้าสู่บัญชีรายชื่อ “Tentative List”
เพื่อนำเสนอสงขลาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก นำร่างเอกสารนำเสนอสงขลาแหล่งมรดก “สงขลา และชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลา” เพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ให้นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ลงนามเพื่อนำส่งให้กรมศิลปากรในฐานะฝ่ายเลขานุการ คณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม


เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกด้านวัฒนธรรม พิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกต่อไป
. สำหรับพื้นที่ที่จังหวัดสงขลาขอบรรจุลงในบัญชีรายชื่อมรดกโลก “Tentative List” ประกอบด้วย 1) เมืองโบราณพังยาง เมืองโบราณพะโคะ และเมืองโบราณสีหยัง
2) เมืองโบราณสทิงพระ 3) เมืองป้อมค่ายซิงกอร่า ณ เขาแดง และแหลมสน และ 4) เมืองเก่าสงขลา บ่อยาง โดยมีรายละเอียดดังนี้


ศาลากลางจังหวัดสงขลา ถนนราชดำเนิน สข.90000 ที่ สข 0072/18347 วันที่ 13 กันยายน 2566 เรื่อง การนำเสนอแหล่งมรดก “สงขลา และชุมซนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลา” เพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องต้น (Tentative List)
เรียน อธิบดีกรมศิลปากร เลขานุการคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมสิ่งที่ส่งมาด้วย ร่างเอกสารการนำเสนอแหล่งมรดก “สงขลา และชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลา” เพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องตัน (Tentative List) ฉบับภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษจำนวน 2 ชุด

ตามที่จังหวัดสงขลา ร่วมกับมูลนิธิสงขลาสู่มรดกโลก และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายดำเนินการขับเคลื่อนเมืองเก่าสงขลาสู่มรดกโลก ได้ร่วมกันศึกษาสำรวจศักยภาพและคุณค่าเบื้องต้นของแหล่งมรดก”สงขลา และชุมชนนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลา” เพื่อเสนอรับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้น
ในการนี้ จังหวัดสงขลา ได้ดำเนินการจัดทำร่างเอกสารการนำเสนอแหล่งมรดก”สงขลา และชุมชนที่เกี่ยวเนื่องริมทะเลสาบสงขลา” เพื่อบรรจุในบัญชีรายชื่อเบื้องตัน (Tentative List)เรียบร้อยแล้ว

จึงขอนำส่งส่งเอกสารดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย นำส่งให้กรมศิลปากรในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลกด้านวัฒนธรรมพิจารณาให้ความเห็นขอบ ก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ขอแสดงความนับถือ (นายเจษฎา จิตรัตน์) ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
///////////////////////////

สำนักข่าวโฟกัส/ขอบคุณภาพ-ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *