Home » ม.อ. ตรัง ขับเคลื่อนศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน

ม.อ. ตรัง ขับเคลื่อนศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน

ม.อ. ตรัง ขับเคลื่อนศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (UniversalDesign Center) รองรับสังคมสูงวัย-ผู้พิการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังจัดตั้งศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (Universal Design Center)
ภายใต้โครงการพัฒนากลไกส่งเสริมนวัตกรรมสภาพแวดล้อมสังคมสูงวัยโดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีภาคีร่วม 5 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการออกแบบกายภาพที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและผู้พิการ เป็นศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลด้านงานวิจัยและนวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเรียนรู้แลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจในการออกแบบเพื่อทุกคนเป็นแหล่งศึกษาดูงานด้านอุปกรณ์นวัตกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกสำ
หรับผู้สูงวัยและผู้พิการตลอดจนเป็นศูนย์รับการปรึกษาให้กับหน่วยงานในท้องถิ่นที่ต้องการปรับปรุงอาคารสาธารณะให้เหมาะสมกับผู้สูงวัยและผู้พิการผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชาติ เลาแก้วหนู
อาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวว่า
Universal Design มีความสำคัญอย่างมากต่องานสถาปัตยกรรมเพื่อชุมชนโดยเฉพาะการออกแบบอาคารสาธารณะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้นำแนวคิด Universal Design มาบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้และเป็นแนวทางเพื่อต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคตในงานออกแบบเพื่อผู้สูงอายุ ผู้พิการ และคนทั่วไป ซึ่งทุกคนสามารถใช้ได้

ที่ผ่านมาได้ดำเนินโครงการพัฒนากลไกส่งเสริมนวัตกรรมสภาพแวดล้อมสังคมสูงวัย โดยการเปิดศูนย์ออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อทุกคน (UniversalDesign Center) มีห้องตัวอย่างเพื่อการศึกษาดูงานให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่จังหวัดตรัง อาทิ เทศบาล อบต. อสม. รพ. รพ.สต.และหน่วยงานที่ต้องการองค์ความรู้เพื่อนำไปปฎิบัติต่อในพื้นที่จริงรวมทั้งลงพื้นที่สำรวจอาคารสาธารณะสร้างวัดต้นแบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัยและได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตรังลงพื้นที่สำรวจบ้านพักอาศัยเพื่อปรับสภาพแวดล้อม
ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการรองรับสังคมสูงวัยเนื่องจากผู้สูงอายุและผู้พิการมักจะอยู่ติดบ้านการปรับสภาพแวดล้อมบ้านพักอาศัยให้ปลอดภัยจึงเป็นเป้าหมายสำคัญโดยได้ทำการสำรวจบ้านพักอาศัยแล้วกว่า 100 หลัง ตลอดระยะเวลา 2ปีที่จัดตั้งศูนย์ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมอบรมเสวนาเพื่อให้ความรู้แก่ช่างท้องถิ่นและผู้รับเหมาก่อสร้าง กลุ่มผู้นำที่ทำงานร่วมกับผู้สูงอายุ เช่น อสม. ชมรมผู้สูงอายุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อีกด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีชาติ กล่าวต่ออีกว่า


จากการดำเนินโครงการได้รับผลตอบรับที่ดีคนในพื้นที่ให้ความสำคัญในการเตรียมพร้อมและปรับปรุงบ้านพักอาศัยมากขึ้นสำหรับเป้าหมายต่อไปของโครงการคือการขยายพื้นที่ครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดในภาคใต้ ขยายผลองค์ความรู้
ประเมินผลการใช้งานและความพึงพอใจของบ้านพักอาศัยที่ได้ทำการปรับปรุงตามคำแนะนำ จัดทำคู่มือการปรับปรุงบ้านเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการ

อีกทั้งการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ จากการลงพื้นที่ เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *