Home » ประวัติ-เกียรติประวัติ-ผลงาน อดีตจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล

ประวัติ-เกียรติประวัติ-ผลงาน อดีตจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล

สำนักข่าวโฟกัส/ขอบคุณข้อมูลเพจ สำนักจุฬาราชมนตรี
ประวัติ
อดีตจุฬาราชมนตรี นายอาศิส พิทักษ์คุมพล (Mr.Aziz Phitakkumpon) เกิด. 6 มีนาคม 2490 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
บิดา-มารดา… นายมะแอ – นางน๊ะ พิทักษ์คุมพล พี่น้อง…จำนวน 4 คน (นายอาศิส พิทักษ์คุมพล เป็นคนที่ 1)นางสาวฟาตีม๊ะ พิทักษ์คุมพล นายดนเล้าะ พิทักษ์คุมพล นางสาเร้าะ พิทักษ์คุมพล
คู่สมรส… นางร่อมิอ๊ะ พิทักษ์คุมพล บุตร… จำนวน 4 คน ชาย 3 คน หญิง 1 คน นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล นายอิธวัฒน์ พิทักษ์คุมพล นายอาลาวี พิทักษ์คุมพล นางสาวฟาดีลา พิทักษ์คุมพล
ที่อยู่… 25 ซอยควนสันติ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
การศึกษา… สถาบันการศึกษาปอเนาะในจังหวัดลงขลาและปัดตานี อัลมัตรอชะฮ์อัสนัชชอปีย๊ะฮ์ ต.บ้านนา อ.จะนะ จ.สงขลา อัลมัดรอชะฮ์อัลอัตรีชียะฮ์ ต.ตุยง อ,หนองจิก จ.ปัตตานี


ประวัติการทำงาน
ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา (ปี พ.ศ.2530 – 2553) รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คนที่ 1 สมาชิกวุฒิสภา (ปี พ.ศ. 2539 – 2543) คณะกรรมการอิสระได้สวนข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์มัสยิดกรือเซะ คณะกรรมการอิสระได้สวนข้อเท็จจริงกรณีเหตุการณ์ตากใบ
ประธานชมรมคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อสอบสวนและศึกษาสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา คณะทำงานเผยแพร่แนวทางที่ถูกต้องตามหลักศาสนา กระทรวงมหาดไทย
กรรมการจัดทำหลักสูตรและตำราอิสสามศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ กรรมการจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษา สมาคมคุรูสัมพันธ์ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัยอิสลามยะลา
สมาชิกสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันดีสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประธานคณะกรรมการการยุติธรรม ความเสมอภาค และความมั่นคง ในสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประธานคณะอนุกรรมาธิการกิจการฮัจญ์ ในสภาที่ปรึกษาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะกรรมาธิการวิสามัญติดต ม เร่งรัด ประเมินผลการแก้ไขปัญหา และการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้วุฒิสภา
ประธานคณะทำงานปรับปรุง ยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยครอบครัวและมรดกตามหลักการอิสลามในสภาเสริมสร้างสันติสุขจังหวัดชายแคนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามและประเมินผลการดำเนินการกิจการฮัจญ์ ในคณะกรรมาธิการวิสามัญติดตาม เร่งรัด ประเมินผลการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ วุฒิสภา
คณะกรรมการนโยบายและอำนวยการการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำจากเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประธานคณะทำงานศึกษา รวบรวม จัดทำสภาพปัญหาการใช้กฎหมายอิสลาม สำนักบริหารงานยุติธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะอนุกรรมการนโยบายและประสานงานกระบวนการยุติธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ประสานราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้
ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการกิจการคาสนาอิสลาม ในคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎร คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
เกียรติประวัติ
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานโยบายและการวางแผนสังคม มหาวิทยาลัยทักษิณ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิดติมศักดิ์สาขาวิชาอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิดกิดติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปริญญาศิลปศาสตรคุษฎีบัณฑิดกิดติมศักดิ์ ประเภททั่วไปมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปริญญาศิลปศาสตรตุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผลงาน
ร่วมจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมจัดทำหลักสูตรและตำราอิสลามศึกษา สมาคมคุรุสัมพันธ์ หนังสือ “อัลบิดอะฮฺ” สำนักพิมพ์ ส.วงศ์เสงี่ยม หนังสือ “350 ฮาดิษ” หนังสือ “40 ฮาดิษ ของอัลนาวาวีย์”


บทเรียนเรื่อง “เอกภาพอัลเลาะธ์ (เตาฮีด) จากอัลกุรอ่าน” หนังสือ “สาระเบื้องต้นของศาสนาอิสลามสำหรับเยาวชน” พ.ศ.2535 หนังสือ “คุณค่าตับลีฆ (การเผยแพร่อิสลาม)” คู่มือ “การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย” คู่มือแนะนำอิสลามและข้อปฏิบัติต่อมุสลิมสำหรับแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข คู่มือเกี่ยวกับ “คุตบะฮ์”
บทความ “การบริหารมัสยิด” บันทึกการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่และสำคัญที่สุดในชีวิต (การเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์) บทความ “ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและแนวทางแก้ไขตามระบบอิสลาม” มาตรการทางสังคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติในชุมชนมุสลิม (หุกมปากัต) พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง (เฉพาะจังหวัดสงขลา) พ.ศ.2546 บทความ “ปอเนาะในกระแสความรุนแรง : บทบาทที่ต้องทบทวน” สอนวิชาตัฟชีร, ฮาดิษ, นาอู ในสถาบันปอเนาะ
อบรมอิหม่ามหลักสูตร “พัฒนาผู้บริหารองค์กรมัสยิด” วิซาฟิกฮุสมุอามะลาต, ฟิกฮุสอิบาดาต
///////////////////////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *