Home » บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด จัดประชุมรับฟังความเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด จัดประชุมรับฟังความเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2

บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด จัดประชุมรับฟังความเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 เพื่อนำเสนอผลการศึกษา และร่างมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ของบริษัทฯ บริษัท ดับบลิว เอ็ม เอส ดีโป จำกัด เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา ปัจจุบันประกอบกิจการคัดแยกและรีไซเคิลกากอุตสาหกรรม แต่มีความต้องการเพิ่มการประกอบกิจการรับน้ำเสียจากโรงงานอื่นมาบำบัดทางเคมีร่วมกับน้ำเสียของโรงงาน ในลักษณะโรงงานบำบัดน้ำเสียรวม ซึ่งเป็นประเภทโรงงานที่เข้าข่ายต้องศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ยื่นเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) พิจารณาเห็นชอบ

ในขั้นตอนขออนุญาตประกอบกิจการ โดยได้มอบหมายให้บริษัท ซีเอ็มเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานฯ ซึ่งในกระบวนการศึกษาจัดทำรายงานฯ จะมีการรับฟังความเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างข้อเสนอโครงการ รายละเอียดโครงการ ขอบเขตการศึกษา และการประเมินทางเลือกโครงการ ครั้งที่ 2 เป็นการรับฟังความคิดเห็นต่อผลการศึกษาและร่างรายงานและมาตรการป้องกัน แก้ไขและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ที่ผ่านมาได้จัดประชุมรับฟังความเห็นครั้งที่ 1 เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 และขณะนี้การศึกษา สำรวจ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ได้แล้วเสร็จอยู่ระหว่างการเตรียมจัดทำรายงานฯ โดยเมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566

ที่ผ่านมา ได้มีการประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษาและร่างมาตรการ ชี้แจงรายละเอียดโครงการและรับฟังความเห็นของประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการแล้ว และเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความเห็นต่อผลการศึกษาและร่างมาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงได้จัดประชุมรับฟังความเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องเซาท์เทอร์น การ์เด้น เอ โรงแรมเซาท์เทอร์นแอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้เชิญผู้นำชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา (รัศมี 5 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการ) ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการมีโครงการ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 10 ชุมชน/18 หมู่บ้าน 4 ตำบล 2 อำเภอ ภายในจังหวัดสงขลา ได้แก่ หมู่ที่ 1 3 4 5 และ 6 ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่, หมู่ที่ 1 2 3 4 6 และ 10 ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่, ชุมชนวัดเกาะ ชุมชนวังหรัง ชุมชนต้นมะพร้าวสูง ชุมชนวังขวัญ ชุมชนบ้านกลาง ชุมชนม่วงค่อม ชุมชนทุ่งลาน ชุมชนทุ่งฝน ชุมชนนพคล้าย และชุมชนท่าใหญ่ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ และหมู่ที่ 5 6 8 9 10 14 และ 18 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป

หลังจากการประชุมรับฟังความเห็นครั้งนี้แล้ว บริษัทที่ปรึกษาจะได้ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเพื่อนำเสนอขอความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ก่อนขออนุญาตประกอบกิจการต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *