Home » จรูญ หยูทอง

ดีเหมือนเหล้าเครียะ

ปูชนียบุคคลแห่งทุ่งระโนด(๑)ครูผัด จันทน์เสนะ : ปูชนียบุ…

อ่านเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชนบทภาคใต้

การเปลี่ยนแปลงของภาคใต้ในเรื่องสั้นกลุ่มนาครปริญญานิพนธ…

อ่านเพิ่มเติม