Home » ปัตตานี

กระทรวงอว.ประชุม “ขับเคลื่อนงาน อววน.สู่การพัฒนาจังหวัดปัตตานีฯ”

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ …

อ่านเพิ่มเติม